1. Home
  2. Begrippenlijst

Begrippenlijst

A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
0-10

Bekendmaking

In een bekendmaking maakt een bestuursorgaan een beslissing of een besluit bekend. De bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en daarnaast eventueel een mededeling van het besluit in andere dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. In de bekendmaking staat onder andere genoemd waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld dan staat dat in de bekendmaking aangegeven. Daarbij staat vermeld wie in beroep/bezwaar kan gaan, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Belanghebbenden

Belanghebbenden zijn burgers, bedrijven en organisaties die worden geraakt door een bepaald besluit.

Bevoegd gezag

De overheidsinstantie die bevoegd is het besluit te nemen.

Bezwaarschrift of beroepsschrift

In een bezwaarschrift maakt u schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Bij een beroepsschrift gaat u rechtstreeks bij de rechter in beroep tegen de beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen. Er is dus een verschil tussen een bezwaar en een beroepsschrift. Vaak staat bij de beslissing aangegeven of en hoe u bezwaar kunt maken of een beroep kunt indienen. 

> Lees meer informatie over de bezwaar of beroep tegen een beslissing van de overheid

Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijk adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.  

> Lees meer over de Commissie voor de m.e.r. 

Consultatie

Bij consultatie vraagt een overheid aan burgers, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties, oftewel het publiek, om mee te denken over een bepaald vraagstuk. Het doel is om zo de inhoud van beleid of een bepaald plan te verbeteren. Er zijn veel verschillende manieren waarop het publiek om advies gevraagd kan worden.

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter.

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk of de provincie waarin de bestemming van een bepaald gebied wordt vastgelegd. Een inpassingsplan kan alleen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een 'provinciaal belang' (bij de provincie) of 'rijksbelang' (bij het rijk). Eerst wordt een ontwerp-inpassingsplan geschreven, waar het publiek op kan reageren. Daarna wordt het definitieve inpassingsplan vastgesteld. De regels voor het opstellen van een inpassingsplan zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. 

> Bekijk de Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving of mededeling

Voorafgaand aan de terinzagelegging van een (ontwerp)besluit geeft het bestuursorgaan via een advertentie in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp. In de kennisgeving staat onder andere genoemd waar en wanneer het besluit ter inzage ligt, wie in de gelegenheid is om zienswijzen naar voren te brengen en op welke manier men een zienswijze naar voren kan brengen. Ook staat in de kennisgeving kort vermeld wat het besluit inhoudt.

M.e.r.-beoordeling

In sommige gevallen moet het bevoegd gezag eerst beoordelen of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. In het Besluit m.e.r. (ook wel Project m.e.r. genoemd) staat wanneer een dergelijke m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit en het besluit daarover zijn daarbij bepalend.

> Lees meer over het Besluit m.e.r. 

Milieueffectrapport (MER)

Het milieueffectrapport is het resultaat van een milieuonderzoek.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De milieueffectrapportage(m.e.r.) is de procedure waarin onderzocht wordt welke effecten voor het milieu de diverse alternatieven zullen hebben. Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project. De overheid gebruikt de m.e.r.-procedure en het MER om de milieubelangen mee te wegen in besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. 

> Bekijk voor meer informatie over de procedure de Wet milieubeheer

Participatieplan

Een participatieplan is een plan waar de aanpak voor de maatschappelijke participatie in staat beschreven. In het algemeen staan hier de doelgroep, momenten en onderwerpen van de participatie in beschreven.

Plan-m.e.r. en Project-m.e.r.

Het doel van een Plan-m.e.r. is om al in de planfase het milieubelang en landschappelijke belangen volwaardig af te wegen ten behoefte van de ruimtelijke besluitvorming. De Project-m.e.r.wordt toegepast in de planuitwerkingsfase naar mate de besluiten concreter zijn. In sommige gevallen kan ook tegelijkertijd een besluit en een plan worden voorbereid,ter voorbereiding van dat besluit en dat plan wordt dan één milieueffectrapport opgesteld.

> Bekijk de Wet milieubeheer voor meer informatie over de proecedure

Project

We gebruiken op deze website de term 'project' voor alle participatietrajecten waar de directie Participatie op enige manier bij betrokken is. Dat betekent dus projecten, maar ook bijvoorbeeld beleidsagenda’s en visies.

Publieksparticipatie

Bij publieksparticipatie denken burgers, bedrijven en organisaties - het publiek -mee over beleid en besluiten die hen aangaan. Het publiek kan bijvoorbeeld helpen een bepaald probleem te analyseren en daar oplossingen voor aan te dragen, of een mening over een kwestie geven in een zienswijzeprocedure. Andere termen voor publieksparticipatie zijn bijvoorbeeld burgerparticipatie en maatschappelijke participatie.

Stakeholderanalyse

De burgers, bedrijven en organisaties die geraakt worden zijn belanghebbers of stakeholders in een bepaalde kwestie. In een stakeholdersanalyse wordt onderzocht welke stakeholders er zijn en wat hun belangen zijn.

Structuurvisie

De Rijksoverheid, provincies en gemeenten beschrijven in structuurvisies welke ontwikkelingen zij verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook geven zij aan hoe zij die ontwikkelingen willen sturen of uitvoeren. Eerst wordt er een ontwerpstructuurvisie geschreven, waar het publiek op kan reageren. Daarna wordt de definitieve structuurvisie vastgesteld. Bij de vaststelling van een structuurvisie staat geen mogelijkheid tot beroep open.

> Lees meer over ruimtelijke ordening bij de Rijksoverheid

Tracébesluit

De minister heeft na een aantal onderzoeken en afwegingen een standpunt ingenomen over wat volgens hem of haar de beste oplossing voor een bepaald vraagstuk is. Die oplossing wordt uitgewerkt in een ontwerptracébesluit, waar dus in staat wat er volgens de minister moet gebeuren. Het publiek kan door een zienswijze in te dienen, reageren op het ontwerptracébesluit. Mede op basis van die reacties stelt de minister het uiteindelijke Tracébesluit vast. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan de indiener in beroep gaan tegen dit besluit.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Bij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure legt een overheid een concept of ontwerp van een plan of besluit voor aan het publiek. Burgers, bedrijven en organisaties sturen hun mening en gedachten over het ontwerp in (door middel van een zienswijze). Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp van een plan of besluit ter inzage ligt. Hierdoor komen eventuele problemen en vragen in het concept aan het licht. Bij de voorbereiding van de meeste plannnen en besluiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

> Lees meer over de Algemene wet bestuursrecht

Verkenning

De verkenning is er om zorgvuldig te kunnen beslissen hoe het probleem kan worden opgelost. In deze fase wordt informatie verzameld over het gebied, de aard van het probleem, relevante ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen.

Voorlopige voorziening

U bent in beroep gegaan tegen een bepaald besluit, maar dat beroep is nog niet behandeld. Ondertussen kan het besluit waar u beroep tegen aantekent, toch uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door de bouw te starten. U kunt verzoeken dit tegen te gaan door een 'verzoek om voorlopige herziening' in te dienen. Als de rechter uw verzoek inwilligt, kan het besluit niet worden uitgevoerd totdat er een beslissing is genomen over uw beroep.

Voornemen

In een voornemen geeft het desbetreffende bestuursorgaan kennis van het feit dat zij voornemens is een milieueffectrapport op te stellen. Op dit voornemen kan het publiek reageren door middel van een zienswijze.

Zienswijze

Een zienswijze is een formele reactie op een voorgenomen overheidsbesluit.

Platform Participatie

Hoofdmenu