1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding
  6. Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsplan

A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbredingOntwerptracébesluit en ontwerpsaneringsplan

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan.

De regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland hebben in 2013 vanwege de fileproblematiek aanleiding gezien om een verkenning uit te voeren naar de problemen en oplossingen op het traject Papendrecht-Sliedrecht. Op basis van de bevindingen uit deze verkenning zijn Rijk, de provincie Zuid-Holland en de regio Drechtsteden overeengekomen om maatregelen te treffen.

In het voorjaar van 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten tot uitwerking van de voorkeursmaatregelen, middels een Tracéwetprocedure tot een tracébesluit. De bestuurlijke overeenkomst is op 12/10/2015 getekend. In 2016 hebben de Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio Drechtsteden bestuurlijk de voorkeur uitgesproken voor een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht en Sliedrecht-Oost en het creëren van een weefvak tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 op de Noordbaan. Over de aanvullende kosten zijn afspraken gemaakt die in 2017 in een wijzigingsovereenkomst zijn vastgelegd.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor de voorgenomen verbreding van de A15 is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

U kon bij het ontwerptracébesluit tevens een reactie geven op het feit dat er geen milieueffectrapport is opgesteld.

Hier vindt u meer informatie over het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Ontwerptracébesluit

Om de doorstroming op de A15 te verbeteren, wordt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook gecreëerd die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen gecombineerd is. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost wordt een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt daarmee te vervallen. In het ontwerptracébesluit staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruitziet.

Ontwerpsaneringsplan geluid

Het ontwersaneringsplan heeft betrekking op de sanering van te hoge geluidniveaus van een selecte groep woningen. Hiervoor loopt voor heel Nederland het Meerjaren Programma Geluidsanering. Met het ontwerpsaneringsplan wordt op dat programma vooruit gelopen. Dit gebeurt vanwege de samenhang met het ontwerptracébesluit. Binnen het ontwerpsaneringsplan is onderzocht of de geluidbelasting verlaagd kan worden op de woningen met een te hoge geluidbelasting door doelmatige maatregelen te treffen. Het ontwerpsaneringsplanm is een zelfstandig plan dat tegelijkertijd met het ontwerptracébesluit in procedure wordt gebracht. Langs het gedeelte van de A15 waarop het saneringsplan betrekking heeft, liggen in totaal 17 woningen waar de sanering nog afgehandeld moet worden. Er worden geen geluidmaatregelen getroffen, omdat die niet doelmatig zijn. De 17 woningen komen in aanmerking voor het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. De bewoners van deze woningen zijn daarover geïnformeerd.

Vaststellen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het tracébesluit en saneringsplan naar verwachting medio 2018 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Wat gebeurt er daarna?

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerptracébesluit of het ontwerpsaneringsplan of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerptracébesluit of het ontwerpsaneringsplan, kunnen te zijner tijd beroep instellen tegen het besluit.

Platform Participatie

Hoofdmenu