1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A67 Leenderheide - Zaarderheiken

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op voornemen structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 2Zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 3Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 4Zienswijze indienen op het voornemen milieueffectrapport A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 5Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 6Beroep indienen op het tracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Nota van beantwoording

De nota van beantwoording  op het voornemen  om een structuurvisie op te stellen van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken is klaar en u kunt de nota van beantwoording vinden bij de documenten van het voornemen. 

Zienswijzen

Van vrijdag 5 januari tot en met donderdag 1 februari 2018 zijn 39 zienswijzen ingediend op het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken.

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 52 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Voornemen

Het voornemen van de minister is om een structuurvisie op te stellen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken, met daarin de voorkeursoplossing om de problematiek op de A67 aan te pakken. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten van de drie alternatieven onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport (planMER). De notitie reikwijdte en detailniveau geeft aan op welke wijze de effecten van de alternatieven worden onderzocht om de keuze voor een voorkeursalternatief mogelijk te maken.

De notitie reikwijdte en detailniveau, die ter inzage lag, beschrijft:

  • hoe de drie alternatieven tot stand zijn gekomen;
  • waaruit de drie alternatieven bestaan;
  • hoe de drie alternatieven nader uitgewerkt worden;
  • hoe de effecten van de drie alternatieven in beeld worden gebracht.

Wat gebeurt er daarna?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt mede op basis van deze zienswijzen de ontwerpstructuurvisie vast. Als u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen om een structuurvisie op te stellen dan ontvangt u een bericht van de directie Participatie dat de ontwerpstructuurvisie door de minsister van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld. U kunt dan een zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken. In onderstaande planning wordt aangegeven wanneer het ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken wordt vastgesteld.

Planning

WanneerWat
Naar verwachting eind 2018
Zienswijze indienen op het ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
1e kwartaal 2019Vaststellen structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie over de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://mirta67.nl/.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook een e-mail sturen naar omgeving@a67participatie.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu