1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A67 Leenderheide - Zaarderheiken
  6. Voornemen

A67 Leenderheide - ZaarderheikenVoornemen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken van 5 januari tot en met 1 februari 2018.

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

Het project richt zich daarbij op het terugdringen van de oorzaken van vertragingen, zowel structurele als incidentele (door ongevallen en incidenten). Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het doorgaand vrachtverkeer, met als doelen een betere en veiliger doorstroming en een beter samengaan van het gebruik van de A67 door vrachtverkeer en personenverkeer. De opgave voor de A67 is dat nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan slimme maatregelen (‘Smart Mobility’) om de problematiek op te lossen.

In een gezamenlijk proces met overheden, weggebruikers, omwonenden en andere betrokken partijen zijn in het kader van de eerste fase van de verkenning de knelpunten op de A67 en mogelijke oplossingen daarvoor in beeld gebracht. Hiervoor zijn verschillende werksessies en bijeenkomsten gehouden met alle betrokken omgevingspartijen.

Deze eerste fase is afgesloten met de selectie van drie clusters van kansrijke maatregelen. Deze clusters maatregelen zijn de basis voor de alternatieven die in de tweede fase van de verkenning worden onderzocht.

De beoordelings- en besluitvormingsfase bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk de juiste beslisinformatie opleveren voor de minister om  een voorkeursbeslissing te kunnen nemen eind 2018. Nadat de NRD ter inzage is gelegd, worden de infrastructurele en Smart Mobility-maatregelen nader uitgewerkt. Vervolgens wordt het doelbereik onderzocht en worden de effecten op onder andere natuur, milieu, cultuurhistorie in beeld gebracht. Nadat de beoordeling van de maatregelen en de besluitvorming over het voorkeursalternatief hebben plaatsgevonden, wordt de (ontwerp)structuurvisie en planMER opgesteld.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten waar u uw zienswijze op het voornemen mondeling kunt geven. Tevens kunt u uw vragen over het voornemen en de bijbehorende effectenonderzoeken stellen en informatie over de verkenning verkrijgen. Hieronder vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

Datum:Maandag 15 januari 2018
Tijd:U kunt tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnenlopen
Locatie:NH Hotel Geldrop, Bogardeind 219, Geldrop
Wel of niet aanmelden?Niet nodig. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.
Datum:Donderdag 18 januari 2018
Tijd:U kunt tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnenlopen
Locatie:De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, Sevenum
Wel of niet aanmelden?Niet nodig. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. U krijgt hierover bericht als u een zienswijze hebt ingediend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt mede op basis van deze zienswijzen de ontwerpstructuurvisie vast.

Platform Participatie

Hoofdmenu