1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A67 Leenderheide - Zaarderheiken
  6. Voornemen

A67 Leenderheide - ZaarderheikenVoornemen

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

Het project richt zich daarbij op het terugdringen van de oorzaken van vertragingen, zowel structurele als incidentele (door ongevallen en incidenten). Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het doorgaand vrachtverkeer, met als doelen een betere en veiliger doorstroming en een beter samengaan van het gebruik van de A67 door vrachtverkeer en personenverkeer. De opgave voor de A67 is dat nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan slimme maatregelen (‘Smart Mobility’) om de problematiek op te lossen.

In een gezamenlijk proces met overheden, weggebruikers, omwonenden en andere betrokken partijen zijn in het kader van de eerste fase van de verkenning de knelpunten op de A67 en mogelijke oplossingen daarvoor in beeld gebracht. Hiervoor zijn verschillende werksessies en bijeenkomsten gehouden met alle betrokken omgevingspartijen.

Deze eerste fase is afgesloten met de selectie van drie clusters van kansrijke maatregelen. Deze clusters maatregelen zijn de basis voor de alternatieven die in de tweede fase van de verkenning worden onderzocht.

De beoordelings- en besluitvormingsfase bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk de juiste beslisinformatie opleveren voor de minister om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen eind 2018. Nadat de NRD ter inzage is gelegd, worden de infrastructurele en Smart Mobility-maatregelen nader uitgewerkt. Vervolgens wordt het doelbereik onderzocht en worden de effecten op onder andere natuur, milieu, cultuurhistorie in beeld gebracht. Nadat de beoordeling van de maatregelen en de besluitvorming over het voorkeursalternatief hebben plaatsgevonden, wordt de (ontwerp)structuurvisie en planMER opgesteld.

Nota van beantwoording

De zienswijzenprocedure om het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van het MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken is afgerond en de nota van beantwoording kunt u inzien bij de relevante documenten.

Platform Participatie

Hoofdmenu