1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A6/A7 Knooppunt Joure
 6.   Tracébesluit
 7. Tracébesluit (2013)

A6/A7 Knooppunt JoureTracébesluit (2013)

Deze fase is afgerond U kunt geen beroep meer indienen tegen het tracébesluit.

Tracébesluit A4

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure vastgesteld. Het tracébesluit heeft van 12 november tot en met 24 december 2013 ter inzage gelegen.

Tracébesluit

Om het knooppunt Joure klaar te maken voor de toekomst zijn verschillende belangenorganisaties en bewonersverenigingen betrokken, onder andere via bewonersbijeenkomsten. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het opstellen van het Tracébesluit.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit

Een aantal van de zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben geleid tot inhoudelijke aanpassingen in het tracébesluit. Deze wijzigingen hangen samen met de ingediende zienswijzen of zijn een gevolg van nieuwe inzichten. Het gaat hierbij om:

 • ter hoogte van de Roazebosk komt in de Hollandiastraat een verhoogd middenplatform ter verbetering van de verkeersveiligheid en worden de bushaltes verplaatst
 • een (water)doorlaat onder de A6 wordt dichter bij de Skarster Rien gelegd dan oorspronkelijk de bedoeling was: deze wijziging zorgt voor minder ruimtebeslag
 • er komen twee nieuwe watergangen ten noordwesten en ten zuidwesten van het tracé ter verbetering van de waterhuishouding
 • op een aantal locaties zijn kleine wijzigingen in de tracégrens aangebracht, dit om te voorkomen dat er overhoeken (restgrond) ontstaan voor zowel de wegbeheerder als de eigenaren van belendende percelen
 • op verzoek van de gemeente is het wegontwerp van de Geert Knolweg aangepast zodat het beter aansluit op de ontwikkeling van de nieuwe ‘Entree Joure’
 • de breedte van de fietspaden is in overeenstemming gebracht met de breedte van overige fietspaden in en om Joure
 • als gevolg van geactualiseerd ecologisch onderzoek zijn er een paar kleine wijzigingen voor maatregelen in kader van ecologie
 • als gevolg van nieuwe berekeningen voor geluid is er voor enkele adressen een aanpassing van de vast te stellen hogere waarden.

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu