1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de actualisatie Mariene Strategie deel 1.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerp actualisatie Mariene Strategie deel 1
Fase 2Vaststelling actualisatie Mariene Strategie deel 1

Nederland moet in 2018 aan de Europese Commissie rapporteren over de toestand van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee, de goede milieutoestand die we zouden willen bereiken, de milieudoelen voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en indicatoren om de voortgang richting een gezonde Noordzee en een duurzaam gebruik te meten. Bij elkaar vormt dit deel 1 van de Nederlandse Mariene Strategie. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). 

Uitzicht aan zee

Actualisatie Mariene Strategie deel 1

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot grote koerswijzigingen in de verdere implementatie van de KRM. Wel is de Mariene Strategie deel 1 dankzij de ingediende zienswijzen op een aantal plaatsen verhelderd en zijn de keuzes meer concreet gemaakt en explicieter onderbouwd.

De voornaamste wijzigingen als gevolg van de zienswijzen op de Mariene Strategie deel 1 zijn als volgt samen te vatten:

  • Het doel en de context van de Mariene Strategie deel 1 zijn aangescherpt.
  • De effecten van windparken (zowel bij de aanleg als in de operationele fase) op vissen zijn beter toegelicht en onderbouwd.
  • De pulstechniek is toegevoegd als voorbeeld van verduurzaming van de visserij.
  • Het onderscheid tussen status descriptoren en descriptoren die betrekking hebben op verstoring (drukfactoren) is nader toegelicht.
  • De relatie tussen het DPSIR-model en de opbouw van de KRM is verduidelijkt.
  • De conclusie over de huidige milieutoestand in relatie tot de effectiviteit van het ingezette beleid is genuanceerd.

Naast bovenstaande wijzigingen hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan in het aanpalende beleid. Zo is begin 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen voor de Routekaart Windenergie op zee 2030. Ook is per 1 mei doorvaart van de bestaande windparken toegestaan. De tekst is hierop aangepast. Naast voorgaande ontwikkelingen in het nationale beleid heeft onlangs de Europees Commissie een voorstel gepubliceerd om bepaalde plastic producten te verbieden.

Mariene Strategie 2012-2020 (afgerond)

In 2012 heeft Nederland over deze onderwerpen aan de Europese Commissie gerapporteerd; het betreft nu een actualisatie van die rapportage voor de periode 2018-2024.

Planning

WanneerWat
2020Mariene Strategie deel 2 (monitoringsprogramma)
2021Mariene Stragie deel 3 (programma van maatregelen)

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer achtergrondinformatie over het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl/krm (opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u het contactformulier op de website van het Noordzeeloket invullen of bellen met de Helpdesk Water via telefoon nummer 088 797 71 02, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu