1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Actualisatie Mariene Strategie deel 1
  6.   ontwerp
  7. Ontwerp

Actualisatie Mariene Strategie deel 1Ontwerp

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van 2 maart tot en met 12 april 2018.

Uit de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie blijkt dat de goede milieutoestand steeds dichterbij komt. Het bestaande beleid resulteert in een aanzienlijke afname van de vervuiling van het mariene milieu, groei van commerciële visbestanden, toename van het aantal zeezoogdieren en afname van het aantal nieuwe niet-inheemse soorten. Vooralsnog leidt dit niet tot een aanvullende beleidsopgave. Er is wel onderzoek nodig naar de achteruitgang van zeevogels.

Aandachtspunt is het cumulatieve effect van de windenergieopgave op zeezoogdieren en vogels. Deze worden in het kader van de Vervolgroutekaart Wind op Zee en Noordzeestrategie 2030 reeds opgepakt. De geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 gaat over de periode 2018-2024. De volgende actualisatie van deel 1 vindt plaats in 2024.

De actualisatie van de Mariene Strategie is gebaseerd op actuele internationale en nationale wetenschappelijke kennis. Partijen die betrokken zijn bij de Noordzee en er gebruik van maken zijn in de gelegenheid gesteld op een eerdere versie te reageren. Ook hebben deelnemers van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) advies uitgebracht op een eerdere versie. 

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 2 maart tot en met donderdag 12 april 2018 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieAdresPlaats
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Bezuidenhoutseweg 73Den Haag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999)Rijnstraat 8
Den Haag
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Poeldaelesingel 18Middelburg
Rijkswaterstaat Zee en DeltaLange Kleiweg 34
Rijswijk
Provincie Drenthe (alleen digitaal)
Westerbrink 1Assen
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1Lelystad
Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden
Provincie Gelderland
Markt 11
Arnhem
Provincie Groningen
Sint Jansstraat 4
Groningen
Provincie Limburg
Limburglaan 10
Randwyck-Maastricht
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Den Bosch
Provincie Noord-Holland
Kleine Houtweg 18
Haarlem
Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Zwolle
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
Utrecht
Provincie Zeeland
Abdij 6
Middelburg
Provincie Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn verwerken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze bij de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 wordt betrokken. Na de zienswijzeprocedure wordt de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 vastgesteld en openbaar gemaakt, naar verwachting medio 2018. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden geïnformeerd over de nota van antwoord en de vastgestelde actualisatie van de Mariene Strategie deel 1, die beide op www.platformparticipatie.nl zullen worden geplaatst.

Deel 2 (monitoringsprogramma) en deel 3 (programma van maatregelen) van de Mariene Strategie worden respectievelijk in 2020 en 2021 geactualiseerd. Ook op deze onderdelen van de Mariene Strategie kunt u dan uw zienswijze geven. Deel 2 zal afzonderlijk ter inzage worden gelegd, en deel 3 als onderdeel van het Nationaal Waterplan (NWP 2022-2027). Onder de huidige wetgeving zal tezijnertijd deel 1 samen met deel 2, en deel 3, als onderdeel van de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Waterplan (NWP 2022-2027) formeel worden gepubliceerd. Mogelijk verandert deze werkwijze met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in de komende jaren. Voor de meest recente informatie rondom de wetgeving en de actualisatie van deel 2 en 3 van de Mariene Strategie kunt u www.platformparticipatie.nl/marienestrategie raadplegen.

Platform Participatie

Hoofdmenu