1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Afsluitdijk
 6.   Wijzigingsbesluit
 7. Wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning

AfsluitdijkWijzigingsbesluit Nb-wetvergunning

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) van 10 mei tot en met 21 juni 2017.

Voor de uitvoering van het project Afsluitdijk is op 21 april 2017 door de staatssecretaris van Economische Zaken, op aanvraag van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het volgende besluit genomen:

 • besluit tot wijziging van de op 18 januari 2016 ten behoeve van het Project Afsluitdijk verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning). Het besluit strekt tot wijziging van het aan de Nb-wetvergunning verbonden voorschrift 15 (fasering werkzaamheden aan de dijk en dijkbekleding).

> Bekendmaking

> Wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning Afsluitdijk

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift dient te bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het besluit tot wijziging van de Nb-wetvergunning project Afsluitdijk
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het besluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het (ontwerp)wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning Project Afsluitdijk in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het besluit tot wijziging van de Nb-wetvergunning project Afsluitdijk
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het besluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 168,-
 2. Voor rechtspersonen: € 333,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

Het besluit tot wijziging van de Nb-wetvergunning project Afsluitdijk ligt van 10 mei tot en met 21 juni 2017 ter inzage op de volgende locatie:

Rijkswaterstaat Midden-NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Platform Participatie

Hoofdmenu