1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
  6.   Ontwerptracébesluit
  7. Onwerptracébesluit

A15/A20 BlankenburgverbindingOnwerptracébesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit.

Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. In het milieueffectrapport worden de milieugevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding inzichtelijk gemaakt. Het milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor de compenserende maatregelen op het gebied van natuurlijk, landschap en geluid uit het ontwerptracébesluit.

Kwaliteitsprogramma

Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben de regionale overheden onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gewerkt aan een kwaliteitsprogramma. Hierin is concreet uitgewerkt waar onder andere de 25,7 miljoen euro (prijspeil 2014, incl. btw), die door de minister beschikbaar is gesteld voor extra inpassingswensen uit de regio, aan zal worden besteed. Het kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen dat komt boven op de wettelijk verplichte maatregelen die in plaats van de aanleg van de blankenburgverbinding worden getroffen. Het gaat om extra maatregelen die betrekking hebben op natuur, groen, water, recreatie en geluid. Op het kwaliteitsprogramma kunnen geen zienswijzen worden ingediend, omdat dat geen onderdeel uitmaakt van het ontwerptracébesluit.

Vaststellen

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit naar verwachting in 2016 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Ten slotte

De zienswijzenprocedure voor het ontwerptracébesluit Blankenburgverbinding loopt vrijwel gelijk op met een ander project in de regio, namelijk het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam. Deze is van start gegaan op 25 september 2015. Klik hier voor meer informatie.

Platform Participatie

Hoofdmenu