1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
 6. Rijksstructuurvisie

A15/A20 BlankenburgverbindingRijksstructuurvisie

Op 6 november 2013 is de Rijkstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ vastgesteld.

Rijksstructuurvisie

In de Rijksstructuurvisie staat het volgende:

 • Motivatie/toelichting op de gekozen strategie om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam duurzaam te verbeteren
 • Uitwerking van het voorkeurstracé van de minister van Infrastructuur en Milieu: de Blankenburgverbinding, variant Krabbeplas-West
 • Er is een plan milieueffectrapportage Nieuwe Westerlijke Oeververbinding opgesteld. Hierin staan de milieueffecten van verschillende tracés zijn beschreven. 

> Relevante documenten

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ontwerprijksstructuurvisie zijn:

 • In de Rijksstructuurvisie is de volgende bepaling opgenomen: "In de volgende fase (planuitwerking) wordt de voorkeursvariant nader uitgewerkt. Daarbij worden optimalisaties bezien, aansluitend bij de projectdoelstellingen en passend binnen de financiële kaders. De ingebrachte zienswijzen inzake het ontwerp van de Blankenburgverbinding worden hierbij betrokken."
 • Het opleveringsjaar van het project is aangepast van 2021 naar 2022.
 • In de tekst van de Rijksstructuurvisie wordt het volgende opgenomen over de rijksbijdrage voor de regionale inpassing van de Blankenburgverbinding: "De regio heeft de afgelopen periode gezamenlijk bestuurlijke stappen gezet om concreet invulling te geven aan de € 25 mln. rijksbijdrage voor regionale inpassing van de Blankenburgverbinding. De visie biedt mogelijkheden om de inpassing verder vorm te geven. De nadere invulling wordt vormgegeven in nauwe samenhang met de ontwikkeling van het wegontwerp. Concrete afspraken worden in 2014 vastgelegd in een bestuursovereenkomst."

De aanpassingen zijn gedaan op basis van de ingebrachte zienswijzen. Daarnaast heeft de overgang van ontwerprijksstructuurvisie naar Rijksstructuurvisie geleid tot een actualisatie van een aantal figuren en teksten. Een aantal aanpassingen zijn gevolg van voortschrijdend inzicht.

Platform Participatie

Hoofdmenu