1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
 6. Tracébesluit wijziging 2017

A15/A20 BlankenburgverbindingTracébesluit wijziging 2017

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017).

Aanleiding wijziging tracébesluit

De wijziging 2017 is een gevolg van de voorlopige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 mei 2017. Daarin is in een aantal zaken de vraag gesteld of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd om uitleg (prejudiciële vragen) over de bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft het Europese Hof van Justitie verzocht de vragen met voorrang te behandelen. Zaken die op een of andere manier met deze vragen verband houden, worden aangehouden tot er antwoord is van het Europese Hof van Justitie. Dit geldt ook voor het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding.

De minister van Infrastructuur en Milieu hecht er grote waarde aan dat de Blankenburgverbinding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De uiterste datum voor openstelling van de Blankenburgverbinding in het MIRT² is 2024. Daarom heeft de minister op 3 oktober 2017 het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) vastgesteld, dat voorziet in wijziging van het tracébesluit Blankenburgverbinding.

In het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) is vastgelegd op welke wijze project specifiek het effect van de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden als gevolg van de Blankenburgverbinding wordt gecompenseerd. Met deze wijziging kan de Raad van State mogelijk eerder uitspraak doen over de ingediende beroepen op het tracébesluit en is wachten op de beantwoording van de vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door het Europese Hof van Justitie niet langer nodig.

Start realisatie

Rijkswaterstaat start niet met de daadwerkelijke bouw van de Blankenburgverbinding voordat er een onherroepelijk tracébesluit is. Rijkswaterstaat gaat echter wel in 2017 en 2018 verder met voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek, grondverwerving om ervoor te zorgen dat de bouw tijdig kan starten. De openstelling van de nieuwe Blankenburgverbinding staat gepland voor 2022-2024. Dan kunnen automobilisten gebruik maken van de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15.

Beroep instellen

Tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) kunnen belanghebbenden van 12 oktober tot en met 22 november 2017 in beroep gaan. Belanghebbenden die al beroep hadden ingesteld tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen de wijziging van 2017.

Een beroep instellen bij de Raad van State kan op drie manieren: 

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. 
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk. 

Uw beroep moet ten minste de volgende zaken bevatten: 

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017)
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen, is te vinden op de website van de Raad van State.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen. 

 • Voor particulieren: € 168,- 
 • Voor rechtspersonen op € 333,- 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 11 oktober tot en met 22 november 2017 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieAdres
Rijkswaterstaat West-Nederland ZuidBoompjes 200, Rotterdam
Stadskantoor VlaardingenWestnieuwland 6, Vlaardingen
Stadswinkel Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg
Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), Het Timmerhuis
Halvemaanpassage 1, Rotterdam
Stadhuis Maassluis
Koningshoek 94, Maassluis
Gemeentehuis Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
Hoogheemraadschap van DelflandPhoenixstraat 32, Delft
Waterschap Hollandse DeltaHandelsweg 100 Ridderkerk
Provincie Zuid-HollandZuidhollandplein 1, Den Haag
Platform Participatie

Hoofdmenu