1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
  6. Tracébesluit wijziging 2017

A15/A20 BlankenburgverbindingTracébesluit wijziging 2017

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017).

Aanleiding wijziging tracébesluit

De wijziging 2017 is een gevolg van de voorlopige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 mei 2017. Daarin is in een aantal zaken de vraag gesteld of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd om uitleg (prejudiciële vragen) over de bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft het Europese Hof van Justitie verzocht de vragen met voorrang te behandelen. Zaken die op een of andere manier met deze vragen verband houden, worden aangehouden tot er antwoord is van het Europese Hof van Justitie. Dit geldt ook voor het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat hecht er grote waarde aan dat de Blankenburgverbinding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De uiterste datum voor openstelling van de Blankenburgverbinding in het MIRT² is 2024. Daarom heeft de minister op 3 oktober 2017 het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) vastgesteld, dat voorziet in wijziging van het tracébesluit Blankenburgverbinding.

In het tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) is vastgelegd op welke wijze project specifiek het effect van de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden als gevolg van de Blankenburgverbinding wordt gecompenseerd. Met deze wijziging kan de Raad van State mogelijk eerder uitspraak doen over de ingediende beroepen op het tracébesluit en is wachten op de beantwoording van de vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door het Europese Hof van Justitie niet langer nodig.

Start realisatie

Rijkswaterstaat start niet met de daadwerkelijke bouw van de Blankenburgverbinding voordat er een onherroepelijk tracébesluit is. Rijkswaterstaat gaat echter wel in 2017 en 2018 verder met voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek, grondverwerving om ervoor te zorgen dat de bouw tijdig kan starten. De openstelling van de nieuwe Blankenburgverbinding staat gepland voor 2022-2024. Dan kunnen automobilisten gebruik maken van de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15.

Platform Participatie

Hoofdmenu