1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022
 6. Beheerplan

Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022Beheerplan

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan.

In het Natura 2000 beheerplan Deltawateren leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, gebruik en beleving centraal. De meeste activiteiten kunnen doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. Voor sommige activiteiten is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) nodig.

Om de rust voor vogels en zeehonden te waarborgen, komen in de Westerschelde en het Grevelingenmeer enkele gebieden bij waar activiteiten niet zijn toegestaan. In het beheerplan zijn kitesurfzones voorzien op locaties in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Hierdoor is het mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen. De gesloten gebieden en kitesurfzones worden vastgelegd in zogenaamde toegangsbeperkingsbesluiten.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeheerplan

Ten opzichte van het ontwerpbeheerplan zijn diverse wijzigingen aangebracht in het algemene deel en in alle gebiedsdelen. Deze zijn doorgevoerd (mede) naar aanleiding van de zienswijzen en ter verbetering van het beheerplan. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de nota van antwoord. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • de gebruikskaarten, die zijn gemaakt ten behoeve van de effectanalyse, zijn uit het beheerplan gehaald;
 • de teksten over jacht, (fauna)beheer en schadebestrijding in de Zuid-Hollandse wateren zijn aangepast;
 • de vrijstellingsvoorwaarden voor de Nb-wet vergunningplicht voor vooroever- en strandsuppleties in de Westerschelde zijn gewijzigd;
 • er is extra informatie opgenomen over het onderwaterleven;
 • de kitesurflocatie Krabbendijke is in verband met de aanwezigheid van een hoogspanningskabel en de veiligheid voor de kitesurfers vervallen;
 • de omschrijving van instandhoudingsmaatregelen voor kustbroedvogels is aangepast.

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu