1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022
  6. Ontwerpbeheerplan

Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022Ontwerpbeheerplan

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbeheerplan.

Het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de bijzondere planten, dieren en hun leefomgeving in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan.

De grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant heten de deltawateren. Zeven wateren zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en zijn hiermee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit zijn de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe.

Dit beheerplan vormt het kader voor het natuurbeheer en activiteiten in de hierboven genoemde zeven Natura 2000-gebieden in de delta. Het beheerplan is gericht op het uitwerken en realiseren van de Natura 2000-doelen voor dit gebied en schept duidelijkheid onder welke condities activiteiten zijn toegestaan. Centraal staat de balans tussen beschermen, gebruiken en beleven. Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. Soms zijn extra maatregelen nodig.

Natura 2000

Het doel van Natura 2000 is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit. Door de Natura 2000-gebieden extra te beschermen, kunnen de specifieke natuurwaarden in stand worden gehouden en blijven leefgebieden en diersoorten bestaan. Om te zorgen voor balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik, wordt voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan opgesteld voor een periode van zes jaar.

Het Natura 2000 ontwerpbeheerplan deltawateren 2015-2021 bestaat uit een overkoepelend algemeen deel en zeven gebiedsdelen: Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Oude Maas, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe.

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu