1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022
 6. Wijzigingsbesluit

Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022Wijzigingsbesluit

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

Het wijzigingsbesluit Natura 2000 deelbeheerplan Westerschelde & Saefthinge is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 26 maart 2018 vastgesteld en bevat onderstaande aanpassing:

 • in bijlage A van het Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe is regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen als vergunningvrije activiteit opgenomen.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. 
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroep moet bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het wijzigingsbesluit deelbeheerplan Westerschelde & Saefthinge
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het wijzigingsbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State. (link opent in nieuw venster)

Tegen het wijzigingsbesluit N2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saefthinghe kunnen belanghebbenden beroep instellen binnen zes weken vanaf de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt.

Indien belanghebbenden reeds beroep hebben ingesteld tegen het deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, dan wordt dat beroep geacht mede te zijn ingesteld tegen het nieuwe besluit, tenzij het gewijzigde besluit aan het beroep geheel tegemoet komt (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht).

Diegenen die beroep hebben ingesteld tegen het deelbeheerplan en ook bezwaren hebben tegen dit wijzigingsbesluit, hoeven dan niet opnieuw beroep in te stellen.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres 
 • Dagtekening 
 • Vermelding dat het gaat om het wijzigingsbesluit Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe
 • Een ondertekening (handtekening) 
 • Kopie van dit wijzigingsbesluit Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe 
 • De gronden van het beroep (motivering) 
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld, het griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 170,-
 2. Voor rechtspersonen: € 338,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

Het wijzigingsbesluit is in te zien op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag. U kunt daartoe tijdens kantooruren een afspraak maken via 070-4568999.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu