1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Eemshaven-Noordzee: verruiming vaarweg

Eemshaven-Noordzee: verruiming vaarweg

Fase 2 van dit project is op 19 november 2014 afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen de wijziging op het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (2013)
Fase 2Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit

Het verbreden en verdiepen van de Eemshaven en de Noordzee draagt bij aan een vlotte en veilige doorstroming voor de scheepvaart. Dit versterkt de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Door deze maatregelen wordt de Eemshaven bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 14 meter.

Eemshaven vaargeul.

Tracébesluit

Het tracébesluit is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Bij het baggeren van keileem/klei wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde dieplepelen. 
 • De maatregel om op verspreidingslocatie P1 tussen 1 februari en 31 oktober geen gecutterd of gehopperd keileem/klei/veen te verspreiden vervalt.
 • Locatie P3 wordt zowel in de aanleg- als de onderhoudsfase alleen gebruikt als het niet mogelijk is de locaties P0 en P4 te gebruiken. 
 • De gegarandeerde breedte van de passeerstrook bedraagt ook in de bochten 225 meter. In de bocht tussen boei 9 en 13 wordt geen minimale diepte gehandhaafd.
 • Door toename van de stikstofdepositie worden er mitigerende maatregelen genomen voor de grijze duinen op Schiermonnikoog.
 • Er is een toelichting in het tracébesluit toegevoegd met betrekking tot mogelijke nuttige toepassing/hergebruik van het gebaggerde materiaal.

Daarnaast is er een aantal algemene en redactionele wijzigingen aangebracht en is het tracébesluit geactualiseerd aan de huidige stand van zaken en de nieuwe procedure fase. De wijzigingen in het tracébesluit komen onder andere voort uit ingediende zienswijzen.  

Lees meer over het tracébesluit

Tracéprocedure

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kondigde in 2006 in een startnotitie al aan de vaarweg te willen verbreden. Na het doorlopen van een officiële tracé/m.e.r.-procedure stelde de minister in 2009 een tracébesluit vast voor de verruiming van de vaarweg. De Raad van State heeft dit tracébesluit in 2011 vernietigd.

Na vernietiging van het tracébesluit uit 2009 door de Raad van State besloot de minister de tracéprocedure opnieuw te doorlopen.  

 • 2013: actualisatie van de startnotitie
 • Begin 2014: nieuw ontwerptracébesluit
 • Najaar 2014: nieuw tracébesluit

Lees meer over de doorlopen procedure in de actualisatie van de startnotitie uit 2013

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 9602.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (let op: link opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu