1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden
 6. Tracébesluit

Extra sneltrein Groningen-LeeuwardenTracébesluit

U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden van 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018.

Tracébesluit en milieueffectrapport

De staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 november 2017 het tracébesluit extra sneltrein Groningen-Leeuwarden vastgesteld. In het tracébesluit en het milieueffectrapport kunt u alle maatregelen zien die nodig zijn om het rijden van de extra sneltrein en langere treinen mogelijk te maken en de maatregelen om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen.

Het ontwerptracébesluit heeft van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage gelegen. In november en december 2016 hebben daarnaast zeven informatiebijeenkomsten plaatsgevonden om een ieder in de gelegenheid te stellen zich nader te informeren over het ontwerptracébesluit.

Gedurende de terinzagelegging konden zienswijzen worden ingediend op de inhoud van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Ook de diverse bestuurlijke organen, zoals de gemeenten en waterschappen zijn op grond van de Tracéwet bij de voorbereiding van het tracébesluit betrokken.

Alle zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld. In de nota van antwoord geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan hoe is omgegaan met de binnengekomen zienswijzen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

De nota van antwoord verschijnt tegelijkertijd met het tracébesluit extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Alle indieners van een zienswijze ontvangen bericht over de wijze waarop de zienswijze is afgehandeld. Sommige zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Dit is in de nota van antwoord aangegeven. Ook in de toelichting van het tracébesluit kunt u in tabel 3 (paragraaf 2.3.1) de wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit terugvinden.

Indieners van een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben een mogelijkheid om een beroep in te dienen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Die beroepsmogelijkheid staat ook open voor wijzigingen die tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit zijn doorgevoerd.

Relevante documenten

In het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden is het volgende vastgesteld:

 • Een spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk; daartoe worden ook overwegen en kunstwerken in dit traject aangepast aan het dubbelspoor.
 • Maatregelen aan alle stations van Leeuwarden tot Groningen, behalve station Groningen. De maatregelen betreffen met name het uitbreiden van de perrons, zodanig dat langere treinen hier kunnen halteren.
 • Het station Leeuwarden Achter de Hoven vervalt en wordt geamoveerd.
 • Het aanpassen van de overweg Schrans te Leeuwarden.
 • Het vervangen van de overweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Het vervangen van de overweg Paterswoldseweg te Groningen door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Bij diverse overwegen tussen Leeuwarden en Groningen worden maatregelen in de weginfrastructuur en inrichting van de overweg genomen. Verder wordt een aantal (particuliere) overwegen opgeheven.
 • Het aanleggen van een keervoorziening te Zuidhorn met perron voor de pendeltrein van en naar Groningen.
 • Het aanpassen van het opstelterrein tussen de overweg Peizerweg en de brug over het Noord-Willemskanaal van een terrein met meerdere opstelsporen naar een terrein met een opstelspoor.

Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 120 dan wel 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 heeft het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport extra sneltrein Groningen - Leeuwarden ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Belangrijke wijzigingen betreffen:

 • Wijziging van het spoorontwerp bij Leeuwarden;
 • Vervallen geluidsschermen Tytsjerksteradiel en Dantumadiel;
 • Toepassen van raildempers nabij de Westerhornerweg te Zuidhorn;
 • Aanpassingen in het geluidsonderzoek en de te wijzigen geluidproductieplafonds;
 • Instandhouding van een particuliere overweg te Zuidhorn;
 • Aanpassingen in de watercompensatie;
 • Aanpassingen ten aanzien van maatregelen in de aanlegfase.

In paragraaf 2.3.1 van de toelichting bij het tracébesluit is een opsomming opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Uw beroepschrift moet minimaal het volgende bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 168,-
 • Voor rechtspersonen: € 333,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 28 november 2017 tot en met 9 januari 2018 ter inzage op de volgende locaties:

Ministerie van IenW, (alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999)Rijnstraat 8Den Haag
Provincie GroningenSint Jansstraat 48Groningen
Provincie FryslânLeeuwarden Tweebaksmarkt 52Leeuwarden
Gemeente GroningenHarm Buiterplein 1Groningen
Gemeente ZuidhornHooiweg 9Zuidhorn
Gemeente AchtkarspelenStationsstraat 18Buitenpost
Gemeente KollumerlandVan Limburg Stirumweg 18Kollum
Gemeente DantumadielHynsteblom 4Damwâld
Gemeente TytsjerksteradielRaadhuisweg 7Burgum
Gemeente LeeuwardenOldehoofsterkerkhof 2Leeuwarden

Let op: In de kerstperiode kunnen de openingstijden afwijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu