1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Inhaalverbod voor vrachtwagens
  6. Inhaalverbod voor vrachtwagens voor spitsstroken rechts

Inhaalverbod voor vrachtwagensInhaalverbod voor vrachtwagens voor spitsstroken rechts

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het verkeersbesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit
Fase 2Afgerond - beroep aantekenen tegen verkeersbesluit

Bij het instellen van het inhaalverbod vrachtauto’s in 2003 was het doel om de doorstroming te vergroten. Dit is nog steeds het geval. Het inhaalverbod vrachtauto’s functioneert in bepaalde situaties op zich goed, maar door de groei van het vrachtverkeer en wegverbredingen is een actualisatie ervan gewenst. Met de actualisatie van het inhaalverbod vrachtauto’s wordt beoogd in te spelen op gewijzigde situaties en nieuwe inzichten.

Inhaalverbod Vrachtverkeer

In de Staatscourant van 24 september 2015 is het ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd, inhoudende het verwijderen van de borden model F3 en F4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (inclusief eventuele onderborden) het inhaalverbod voor vrachtauto’s op te heffen op een aantal rijksweggedeelten, een en ander zoals nader aangegeven op het bij dit besluit behorende wegvakkenoverzicht.

Inhaalverbod voor vrachtwagens vaste trajecten

Fase 2 van dit project is op 28 augustus 2014 afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen het verkeersbesluit opheffen inhaalverbod voor vrachtauto’s op diverse autosnelwegtrajecten in beheer bij het Rijk.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpverkeersbesluit
Fase 2Afgerond - Beroep aantekenen tegen verkeersbesluit

De minister gaat het huidige 'Inhaalverbod vrachtverkeer' actualiseren. Het doel van het oorspronkelijke Inhaalverbod vrachtverkeer was om de doorstroming te verbeteren. Vanwege wijzigingen in situaties sinds het oorspronkelijke Inhaalverbod vrachtwagens uit 2003 en nieuwe inzichten, is de minister van mening dat een actualisatie noodzakelijk is.

Verkeersbesluit

In het verkeersbesluit is het volgende vastgesteld:

  • Op een aantal wegtrajecten wordt een inhaalverbod ingesteld.
  • Op meerdere wegtrajecten wijzigt het tijdvenster van spits- naar dagvenster (of andersom).
  • Op wegtrajecten waar de autosnelweg is verbreed van 2x2 naar 2x3 en op wegtrajecten waar colonnevorming van vrachtauto’s optreedt wordt het Inhaalverbod vrachtwagens opgeheven.
  • Op wegtrajecten langer dan circa 30 kilometer wordt het inhaalverbod onderbroken.

De actualisatie resulteert erin dat per saldo op minder wegtrajecten een Inhaalverbod vrachtverkeer gaat gelden.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu