1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol
  6. Ontwerpbesluit

Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven SchipholOntwerpbesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op luchthaven Schiphol.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS), wordt in de onderhavige wijziging van het LVB een maximum van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vastgelegd.

De wijziging volgt op de tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol, welke van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 van kracht is en waarin vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten voor de nacht zijn vastgesteld op een zodanig niveau dat deze passen bij 32.000 vliegtuigbewegingen.

Met de onderhavige wijziging van het LVB wordt niet vooruitgelopen op de nog lopende discussie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over het maximum aantal nachtvluchten. Indien op basis van het advies van de ORS door het kabinet besloten wordt om een ander maximumaantal nachtvluchten in te voeren, wordt dit aantal alsnog verlaagd  in de wijziging van het LVB voor het NNHS.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. U krijgt als u een zienswijze hebt ingediend hierover bericht.

Na de zienswijzeprocedure en de voorhangprocedure bij het parlement, die gelijktijdig plaatsvinden, volgt een niet-openbare adviesprocedure bij de Raad van State. Na verwerking wordt het definitieve besluit gepubliceerd in het Staatsblad en wordt de nota van antwoord verstuurd. Tegen het besluit staat geen bezwaar en beroep open.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu