1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Stap 1 in het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de NOVI.

Stap 1Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen tot de nationale omgevingsvisie (NOVI) en de notitie reikwijdte en detailniveau voor milieueffectrapportage (zogenaamde PlanMER) voor de NOVI
Stap 2Zienswijze indienen op het ontwerp NOVI en de planMER
Stap 3Vaststelling nationale omgevingsvisie

Wat is de impact van toekomstige ontwikkelingen op onze leefomgeving? In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Rijk zet daarmee de koers uit om het hoofd te bieden aan deze urgente opgaven en streeft daarbij om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken.

NOVI

16 zienswijzen op het voornemen Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 zijn 16 zienswijzen ingediend op het voornemen Nationale Omgevingsvisie NOVI. In totaal hebben 19 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Voornemen

De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft – zoals de naam zegt – de reikwijdte en detailniveau van in het PlanMER in beeld te brengen effecten. De NRD is te beschouwen als een ‘onderzoeksvoorstel’ voor het PlanMER. Voor de reikwijdte van effecten kiest de NRD voor een brede benadering, aansluitend bij die van de NOVI zelf. In deze reikwijdte zijn de twee invalshoeken van de doelstelling van de Omgevingswet herkenbaar:

  • het beschermen van de fysieke leefomgeving
  • het vervullen van maatschappelijke behoeften

Voor het detailniveau van de effectbeoordeling wordt aangesloten op het strategische karakter van de NOVI. Indien beleidskeuzes globaal zijn kunnen effecten alleen globaal in beeld worden gebracht.

Planning

WanneerWat
Derde Kwartaal 2018Nota van Antwoord op het voornemen voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie en het uitvoeren van een milieueffectrapportage
Eind 2018Voorleggen ontwerp NOVI – met het PlanMER aan Tweede Kamer
Eind 2018 /begin 2019Zienswijze indienen op ontwerp NOVI en PlanMER
In de loop van 2019Definitieve vaststelling van de eerste Nationale Omgevingsvisie

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgevingsvisie en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.denationaleomgevingsvisie.nl en https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-rijk/omgevingsvisie/ (links openen in nieuw venster)

Heeft u na het inzien van de documenten of het bezoeken van de websites nog vragen over de NOVI dan kunt u op maandag en dinsdag bellen naar 06-46974629 en op woensdag en donderdag naar 06-52740021 of een e-mail sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Platform Participatie

Hoofdmenu