1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Natura 2000: IJsselmeergebied
 6. Beheerplan

Natura 2000: IJsselmeergebiedBeheerplan

U kunt beroep instellen tegen het beheerplan van 21 maart tot en met 1 mei 2018.

Wijzigingen op ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het ontwerpbeheerplan Natura 2000 ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het beheerplan IJsselmeergebied is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder genoemd.

 • Op het professioneel dronegebruik is een aanvullende toetsing uitgevoerd, waardoor het in het beheerplan 2000 IJsselmeergebied onder voorwaarden kan worden vrijgesteld van de vergunningplicht Wet Natuurbescherming. 
 • Teksten over de fuikenvisserij op paaiende spiering zijn verduidelijkt en geactualiseerd, zonder dat dat gevolgen heeft voor het vergunningen- en vrijstellingenspoor. 
 • De meeste zienswijzen leidden tot een toelichting of verduidelijking, zonder dat daarvoor een aanpassing van het Beheerplan nodig was. In de nota van antwoord kunt u de andere wijzigingen vinden.

Relevante documenten

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de  rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin u woonachtig of gevestigd bent (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/). (opent in nieuw venster)

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten;

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het beroepschrift zich richt en
 • de opgave van redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Digitaal beroep

Digitaal beroep instellen bij de rechtbank is ook mogelijk via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (opent in nieuw venster). De indiener dient wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de voorgenoemde rechtbank. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Zo mogelijk moet tevens een kopie van het besluit toegevoegd waarop het geschil betrekking heeft.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit bedrag, alsmede ten aanzien van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.

Waartegen mag u beroep instellen?

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb, art. 8.1 lid 2) alleen open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van de Wnb-vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Toegang Beperkend Besluit

De afsluiting van gebieden door middel van een Toegang Beperkend Besluit (TBB) kent een eigen procedure. Een Natura 2000-beheerplan kan in sommige gevallen een concrete ecologische-inhoudelijke aanleiding, dan wel argumentatie geven om een TBB in te stellen. Het TBB zal gepubliceerd worden in de Staatscourant en op overheid.nl. Op het TBB is bezwaar en beroep mogelijk bij het bevoegd gezag. Meer informatie over dit onderwerp zie procedurewijzer.

Inzage

De papieren documenten liggen van 20 maart tot en met 1 mei 2018 ter inzage op de volgende locaties:

Provinciehuis FlevolandVisarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis UtrechtArchimedeslaan 6Utrecht
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis Fryslan Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden
Provinciehuis Gelderland Markt 11Arnhem
Noord-Hollands ArchiefKleine Houtweg 18Haarlem
Rijkswaterstaat Midden-NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Platform Participatie

Hoofdmenu