1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
 6. Peilbesluit

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebiedPeilbesluit

U kunt beroep instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Wijzigingen op ontwerppeilbesluit

Van 3 oktober tot en met 13 november 2017 heeft het ontwerppeilbesluit ter inzage gelegen. Eenieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het peilbesluit IJsselmeergebied is de volgende inhoudelijke wijziging doorgevoerd.

 • De pompcapaciteit van de waterinlaat Steenen Beer in Muiden wordt vergroot;
 • Artikel 2, lid 1 van de Beleidsregel nadeelcompensatie is alsnog van toepassing verklaard, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden tot schadevergoeding;

Alle relevante documenten die bij deze fase horen, vindt u op deze pagina. De documenten die ook bij het tracébesluit horen, maar ten opzichte van de fase ontwerppeilbesluit gelijk zijn gebleven vindt u op de documentenpagina van het ontwerppeilbesluit. Het gaat om de volgende documenten:

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin u woonachtig of gevestigd bent (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken) (let op: link opent in nieuw venster).

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten;

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het beroepschrift zich richt en
 • de opgave van redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Beroep kan ook worden ingediend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerppeilbesluit naar voren hebben gebracht.

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat indien u in beroep gaat:

 • de beroepsgronden door u in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
 • beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Digitaal beroep

Digitaal beroep instellen bij de rechtbank is ook mogelijk via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (let op: link opent in nieuw venster). De indiener dient wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de voorgenoemde rechtbank. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Zo mogelijk moet tevens een kopie van het besluit toegevoegd waarop het geschil betrekking heeft.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit bedrag, alsmede ten aanzien van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.

Inzage

De papieren documenten liggen van maandag 18 juni tot en met maandag 30 juli 2018 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Midden-NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Rijkswaterstaat Midden-NederlandGriffioenlaan 2Utrecht
Provinciehuis FlevolandVisarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden
Noord-Hollands ArchiefKleine Houtweg 18Haarlem
Provinciehuis UtrechtArchimedeslaan 6Utrecht
Provinciehuis Gelderland
Markt 11
Arnhem

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu