1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerp-actieplannen.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen

Elke vijf jaar maken de lidstaten van de Europese Unie geluidsbelastingkaarten en actieplannen omgevingslawaai. Het doel hiervan is de omwonenden van belangrijke geluidsbronnen te informeren over de geluidsituatie in de omgeving van die bronnen, en over de acties die zijn of worden uitgevoerd om deze te verbeteren. Een tweede doel is om de Europese Commissie te informeren over de geluidsituatie en het geluidbeleid in de lidstaten.

Geluidsscherm

Zienswijzen

Van vrijdag 9 januari tot en met donderdag 22 maart 2018 zijn 53 zienswijzen ingediend op dit project. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 922 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet. De zienswijze van actiegroep Stichting Red de Veluwe is door 864 burgers en actiegroepen medeondertekend.

Ontwerp-actieplannen

In de ontwerp-actieplannen is een samenvatting van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten opgenomen. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt van de geluidsbelastingkaarten vastgesteld in 2017 met die vastgesteld in 2012 .

Verder is het Nederlandse beleid voor de bestrijding van geluidshinder van Schiphol, rijks- en spoorweglawaai beschreven. Voor de planperiode 2018-2023 zijn op landelijke schaal de activiteiten aangegeven die ondernomen worden om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken.

De actieplannen omgevingslawaai zijn niet bedoeld om heel concrete maatregelen op specifieke locaties te benoemen. Daarvoor gelden afzonderlijke projectbesluiten die te zijner tijd zullen worden genomen, en waarop u dan uw zienswijze kunt geven en beroep kunt instellen. De actieplannen zijn bedoeld om het beleid en de effecten van de verwachte maatregelen op landelijke schaal te beschrijven. Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze ook op deze landelijke invalshoek toespitst.

Planning

WanneerWat
Juli 2018Vaststelling definitieve actieplannen inclusief nota van antwoord
Augustus 2018Publicatie definitieve actieplannen inclusief nota van antwoord

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over de ontwerp-actieplannen en de geluidskaarten kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/geluidinkaart of contact opnemen met de projectcoördinator Sylvia Koolmees-Grootendorst, telefoon 06 11 60 45 43.

Platform Participatie

Hoofdmenu