1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen
  6. Ontwerp-actieplannen

Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegenOntwerp-actieplannen

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerp-actieplannen.

In de ontwerp-actieplannen is een samenvatting van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten opgenomen. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt van de geluidsbelastingkaarten vastgesteld in 2017 met die vastgesteld in 2012 .

Verder is het Nederlandse beleid voor de bestrijding van geluidshinder van Schiphol, rijks- en spoorweglawaai beschreven. Voor de planperiode 2018-2023 zijn op landelijke schaal de activiteiten aangegeven die ondernomen worden om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken.

De derde vijfjaarlijkse periode voor het opstellen van de actieplannen is nu aan de orde. In de actieplannen wordt een overzicht gegeven van de effecten van de maatregelen die de afgelopen vijf jaar zijn getroffen om het geluid afkomstig van Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen te beheersen. Verder wordt een vooruitblik gegeven van de maatregelen die in de periode 2018-2023 naar verwachting aan de orde zijn om overschrijdingen van een gekozen plandrempel te voorkomen of te beperken.

Wat gebeurt er daarna?

Mede op basis van de zienswijzen stelt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de actieplannen definitief vast en worden deze, onder meer via het internet, gepubliceerd.

In een nota van antwoord wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen in de definitieve actieplannen zijn verwerkt. De nota van antwoord wordt opgenomen in de definitieve actieplannen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld. Tegen de vaststelling van de actieplannen staat geen beroep open.

Platform Participatie

Hoofdmenu