1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Spooromgeving Geldermalsen
 6. Tracébesluit

Spooromgeving GeldermalsenTracébesluit

U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 20 december tot en met 30 januari 2018.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • Het aanleggen van een extra (derde) spoor ten westen van het huidige spoor tussen de aansluiting van de MerwedeLingeLijn op de spoorlijn Utrecht- Geldermalsen en station Geldermalsen.
 • Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting ter hoogte van het emplacement Geldermalsen.
 • De verbreding van de spoorbrug over de rivier de Linge ten behoeve van het derde spoor.
 • Het aanleggen en wijzigen van sporen en wissels met de daarbij behorende voorzieningen in relatie tot het in lid 1 genoemde derde spoor, het in lid 2 genoemde wachtspoor en de in artikel 4 genoemde aanpassingen van de stationsvoorzieningen van het station Geldermalsen.
 • Het vervangen van de gelijkvloerse overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam verkeer met trappen en voorzieningen voor minder validen. 
 • Het vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor licht en middelzwaar lokaal verkeer en hulpdiensten met een doorgangshoogte van 3,60 m. 
 • De aanleg van een randweg om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen de Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen met bijbehorende aansluitingen inclusief de aanleg van een fietspad tussen de Langstraat en de Meersteeg aan de zuidzijde van de randweg.
 • De aanleg van een onderdoorgang voor alle verkeer in de aan te leggen randweg om het spoor te kruisen.

Wijzigingen op het ontwerptracébesluit

Van 2 maart tot en met 12 april 2017 heeft het ontwerptracébesluit ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit spooromgeving Geldermalsen is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 • In de tekst van het besluit en de toelichting en op de kaarten zijn zowel ambtshalve als naar aanleiding van de zienswijzen wijzigingen aangebracht. 
 • Er is nader onderzoek (metingen) uitgevoerd t.b.v. trillingen op het tracé Utrecht – Geldermalsen. Dit onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument.
 • Het ecologisch onderzoek is geactualiseerd omdat een nieuwe versie van Aerius beschikbaar was; daarom zijn de berekeningen voor stikstofdepositie opnieuw uitgevoerd.
 • Er is een overwegveiligheidsanalyse uitgevoerd vanwege het rijden van de twee extra intercity’s. Dit onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument.
 • De NGCE rapportage is geactualiseerd.

In de toelichting bij het tracébesluit is een aparte paragraaf 2.5 opgenomen met een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Uw beroepschrift moet minimaal het volgende bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 168,-
 • Voor rechtspersonen: € 333,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 19 december tot en met 30 januari 2018 ter inzage op de volgende locaties:

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8 (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)Den Haag
Gemeente GeldermalsenKuipershof 2 (gesloten tussen Kerst en Oud- en Nieuw)Geldermalsen
Gemeente GeldermalsenDe Pluk, Rijksstraatweg 64Geldermalsen
Gemeente GeldermalsenDorpshuis Tricht, Prins Johan Friso plaats 1 (tijdens de avonduren)Tricht
Gemeente HoutenOnderdoor 25Houten
Gemeente CulemborgRidderstraat 250Culemborg

Let op: in de kerstperiode kunnen de openingstijden afwijken

Platform Participatie

Hoofdmenu