1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Structuurvisie ondergrond

Structuurvisie ondergrond

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen structuurvisie ondergrond
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op concept notitie reikwijdte en detailniveau structuurvisie ondergrond
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerp structuurvisie ondergrond

De rijksoverheid wil zorgen dat de ondergrond voor de lange termijn duurzaam, veilig en efficiënt gebruikt wordt waarbij benutten en beschermen in balans zijn.

Het doel van de structuurvisie is om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor drinkwaterwinning en voldoende ruimte blijft voor toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit laatste is van belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het halen van klimaatdoelen. In de structuurvisie wordt benadrukt dat de belangenafweging en besluitvorming bij toekomstige concrete initiatieven plaatsvindt in goede samenwerking met alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Daarbij is aandacht voor veiligheid en belangen van de burgers.

Een screenshot uit de animatie Structuurisie ondergrond

Deze structuurvisie heeft als doel dat:

 • er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
 • er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;
 • de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen van de burgers.

Lees meer over de bodem en ondergrond in Nederland

Participatie

Bij het opstellen van deze structuurvisie zijn alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. Dit is gebeurd via:

Structuurvisie ondergrond - animatie 2017

Video | 04-01-2018

Bekijk de video over de structuurvisie ondergrond.

Structuurvisie ondergrond - animatie 2017
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: De grond onder onze voeten. We staan er niet vaak bij stil, maar we maken er wel veel gebruik van. Er ligt een enorm netwerk aan leidingen dat gas, water, stroom en afvalwater transporteert. Er liggen tunnels voor ons vervoer ondergrondse parkeergarages, fietsenstallingen en alle fundamenten van onze gebouwen.
  (Een animatie.)
  We gebruiken onze ondergrond ook voor onze energievoorziening. Om gas en olie te winnen. Daarnaast maken nieuwe technieken het mogelijk om er energie in op te slaan en duurzame energie uit te winnen.
  (Er lopen pijpen de grond in.)
  Maar in de bodem bevinden zich ook natuurlijke kringlopen. Een heel belangrijke is die van het grondwater. De bodem zuivert water dat we nodig hebben in de landbouw en voor ons drinkwater er is een kringloop van voedingsstoffen en een grote variatie aan planten en dieren. Ook is er veel archeologische en aardkundige informatie te vinden die voor toekomstige generaties behouden moet blijven.
  (In de grond ligt aardewerk.)
  Het is druk in de grond onder onze voeten. Veel verschillende functies met hun eigen belangen. Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar ook aanvullen. Zo kan een leeg gasveld worden hergebruikt voor aardgasopslag maar is het vaak niet mogelijk om bijvoorbeeld tegelijkertijd aardgas en aardwarmte te winnen op dezelfde plek. Wat in de grond gebeurt, staat niet los van de wereld boven de grond. Zo kan het gunstig zijn om kassen te bouwen op plaatsen waar aardwarmte gemakkelijk te winnen is. Omgekeerd heeft een activiteit onder de grond vaak een bovengrondse installatie nodig die in een druk of kwetsbaar gebied moeilijk valt in te passen.
  (Een installatie tussen bomen.)
  Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en zijn vaak niet zomaar weer terug te draaien. Een goede afstemming tussen alle activiteiten is dus nodig. Zo voorkom je dat er knelpunten ontstaan of er kansen worden gemist. Samen met andere partijen maakt de overheid daarom een structuurvisie voor de ondergrond. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond.
  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

Structuurvisie Ondergrond naar de Tweede Kamer

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018 en naar de Tweede Kamer gestuurd.

In totaal zijn 169 zienswijzen binnengekomen op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Naar aanleiding van deze zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is een aantal wijzigingen aangebracht. Bovendien hebben vijf Kamermoties en het regeerakkoord van het  kabinet Rutte III geleid tot aanscherping van een aantal beleidsuitspraken.  De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn:

 • Het doel en de reikwijdte van de structuurvisie zijn verduidelijkt, waarbij wordt benadrukt dat bij vervolgbesluitvorming over nieuwe concrete activiteiten in de ondergrond aanvullende milieuinformatie nodig is.
 • Bij besluitvorming over activiteiten in de diepe ondergrond is het veiligheidsbelang versterkt en is extra benadrukt dat de omgeving hier vroegtijdig bij wordt betrokken.
 • Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord is een ambitieuzer beleid op het gebied van klimaat en energie verwoord.
 • Gebruik van aardgas zal zoveel en zo snel mogelijk worden vervangen door duurzame alternatieven. In deze kabinetsperiode zullen geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. Gaswinning uit bestaande kleine gasvelden is nog enige tijd nodig. De voorwaarde hierbij is dat dit veilig en milieuverantwoord plaatsvindt. 
 • De potenties voor geothermie worden zoveel mogelijk benut. Extra eisen in de Mijnbouwwet en -regelgeving zullen leiden tot verbetering van de technische uitvoering van projecten.
 • De opslag van CO2 in de ondergrond is noodzakelijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar opslag op zee. In deze kabinetsperiode zal geen opslag op land plaatsvinden. De mogelijkheden daarvoor worden wel onderzocht.
 • De opsporing en winning van schaliegas wordt in heel Nederland uitgesloten, ook na deze kabinetsperiode. 
 • In de structuurvisie is een verwijzing opgenomen naar het per 1 januari 2017 in de Mijnbouwwet vastgelegde verbod op het oprichten van nieuwe mijnbouwwerken op de Waddeneilanden.

Bekijk hier de Bekendmaking Structuurvisie Ondergrond (let op: link opent in nieuw venster)

Bekijk hier de brief aan de Tweede Kamer (let op: link opent in nieuw venster)

Bekijk hier de Structuurvisie Ondergrond in het kort (let op: link opent in nieuw venster)

Bekijk hier de Structuurvisie Ondergrond (let op: link opent in nieuw venster)

Bekijk hier de planMER (let op: link opent in nieuw venster)

Nota van beantwoording

Tegelijkertijd met de Structuurvisie Ondergrond is een Nota van Beantwoording toegestuurd aan de Tweede Kamer. In deze nota zijn alle zienswijzen thematische geordend en voorzien van een reactie van het kabinet. Daarbij is tevens aangegeven tot welke wijzigingen in de structuurvisie de zienswijzen hebben geleid. De Nota van Beantwoording is ook toegestuurd aan alle insprekers.

Ter inzage

U kunt de documenten van 13 juni tot en met 24 juli  2018 bekijken op het volgende adres (alleen op afspraak, telefoonnummer 070- 456 8999 ):

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat        Rijnstraat 8Den Haag

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer inhoudelijke informatie over de structuurvisie ondergrond kunt u mailen naar postbus.structuurvisieondergrond@minienm.nl  of kunt u contact opnemen via telefoon 06 11 73 28 66.

Platform Participatie

Hoofdmenu