1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Suppletie Roggenplaat

Suppletie Roggenplaat

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

Fase 1Afgerond -Zienswijze indienen op ontwerpbesluiten suppletie Roggenplaat
Fase 2Afgerond - Beroep instellen tegen definitieve besluiten

Door de aanleg van de Stormvloedkering Oosterschelde zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De geulen zijn daardoor te ruim bemeten en de getijstroom is niet sterk genoeg meer om de platen, die tijdens stormen zijn afgekalfd, weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Dit verschijnsel staat bekend als de zandhonger van de Oosterschelde.

Coentunnels

Gevolgen

De zandhonger leidt tot het geleidelijk verdwijnen van het intergetijdengebied. Dit vormt een bedreiging voor de natuur-, landschaps- en recreatiewaarde, maar ook voor de waterveiligheid van het gebied. Als een van de maatregelen om deze zandhonger tegen te gaan, heeft Rijkswaterstaat het voornemen om een suppletie uit te voeren op de Roggenplaat. Het zand voor deze ingreep is afkomstig vanuit de Roompot.

Besluiten voor de suppletie

  • Vergunning Wet natuurbescherming: Betreft een besluit naar aanleiding van de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming.
  • Vergunning Ontgrondingenwet: Voor het suppleren van de Roggenplaat is materiaal nodig. Voor het maken van de (zand)winput in de Roompot is een ontgrondingenvergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport aangevraagd en op grond van 8, eerste lid, Ontgrondingenwet.
  • Projectplan Waterwet: Voor het wijzigen van een waterstaatswerk is door de beheerder (Rijkswaterstaat) op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan vastgesteld voor het realiseren van de suppletie op de Roggenplaat en van een zandwinput in de Roompot.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen naar 088-489 0000.

Platform Participatie

Hoofdmenu