1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Suppletie Roggenplaat
  6. Ontwerpbesluiten

Suppletie RoggenplaatOntwerpbesluiten

Fase 1 is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpbesluiten.

Door de aanleg van de Stormvloedkering Oosterschelde zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De getijstroom is niet sterk genoeg meer om de platen na een storm weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Dit verschijnsel staat bekend als de zandhonger van de Oosterschelde. De zandhonger vormt een bedreiging voor natuur-, landschaps en recreatiewaarden en voor de waterveiligheid van het gebied. Daarom wil Rijkswaterstaat vanaf het najaar van 2017 een zandsuppletie uitvoeren op de Roggenplaat. Het zand hiervoor komt uit de Roompot.

Ontwerpbesluiten voor de suppletie

  • Vergunning Wet natuurbescherming: Betreft een ontwerpbesluit naar aanleiding van de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. 
  • Vergunning Ontgrondingenwet: Voor het suppleren van de Roggenplaat is materiaal nodig. Voor het maken van de (zand)winput in de Roompot is een ontgrondingenvergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport aangevraagd. 
  • Projectplan Waterwet: Voor het wijzigen van een waterstaatswerk is door de beheerder (Rijkswaterstaat) op grond van de Waterwet een ontwerpprojectplan vastgesteld voor het realiseren van de suppletie op de Roggenplaat en van een zandwinput in de Roompot.

Relevante documenten

Definitieve besluiten

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt de definitieve besluiten naar verwachting in de zomer van 2017 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen hiervan bericht en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Platform Participatie

Hoofdmenu