1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Theemswegtracé
  6. Notitie reikwijdte en detailniveau

TheemswegtracéNotitie reikwijdte en detailniveau

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpnotitie reikwijdte en detailniveau.

In deze fase wordt het Theemswegtracé uitgewerkt in het ontwerptracébesluit. Onderdeel van deze fase is het opstellen van een milieueffectrapport, dat de milieukundige onderbouwing vormt van het ontwerptracébesluit. Voorafgaand aan het milieueffectrapport wordt een ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld.

Hierin staat een beschrijving van het project, de varianten die in het milieueffectrapport in beschouwing worden genomen, een beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop dit onderzoek plaatsvindt. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage toetst of het milieubelang voldoende wordt meegenomen in de besluitvorming.

Notitie reikwijdte en detailniveau

De ontwerpnotitie reikwijdte en detailniveau heeft gedurende vier weken, van 16 oktober 2015 tot en met 12 november 2015 ter inzage gelegen. Er hebben 85 personen en instanties gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 34 unieke zienswijzen ontvangen.  De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord, welke in de bijlagen van de notitie reikwijdte en detailniveau is opgenomen (zie Documenten). 

In de nota van antwoord is aangegeven op welke manier de zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het projectMER. Daarnaast zal gedurende het besluitvormingsproces geregeld afstemming met belanghebbenden plaatsvinden, bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten voor omwonenden, een klankbordgroep voor gemeenten en een bedrijventafel voor betrokken bedrijven.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu