1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Theemswegtracé
 6.   Ontwerpstructuurvisie
 7. Ontwerpstructuurvisie

TheemswegtracéOntwerpstructuurvisie

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport (planMER).

De Calandbrug bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) is een stalen hefbrug uit 1969 die is verouderd. De brug vormt een toekomstig knelpunt voor het trein-, water- en wegverkeer. De Calandbrug moet aangepakt worden voor twee doeleinden:

 • In 2020 bereikt de brug het einde van haar technische levensduur
 • Voor het treinverkeer ontstaat een capaciteitsknelpunt

Voor de Calandbrug zijn vier kansrijke alternatieven onderzocht:

 • Nulplusalternatief: grootschalige renovatie van de Calandbrug aangevuld met extra beter benutten maatregelen
 • Vaste brug
  Verlegging spoorlijn: Theemswegtracé
  Verlegging spoorlijn: Huntsmantracé (tussen Theemsweg en Zuidkade)

Voorkeursoplossing

De staatssecretaris heeft het Theemswegtracé aangewezen als voorkeursoplossing omdat deze het best past bij de doelstellingen om de levensduur van de brug te verlengen en het capaciteitsknelpunt op te lossen. Deze voorkeursoplossing is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie.

 • Bij het alternatief Theemswegtracé wordt het spoor omgeleid van de spoorlijn op de Calandbrug via een andere route langs de Theemsweg, zodat een spoorbrug over het Calandkanaal niet meer nodig is

Milieueffectrapport

Het project Calandbrug volgt de m.e.r. procedure, deze procedure brengt de effecten in beeld op het milieu. In het milieueffectrapport zijn alle milieueffecten van de vier alternatieven samengevat. Het gaat daarbij onder andere over de effecten op geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, trillingen en gezondheid. Van het milieueffectrapport is tevens een publiekssamenvatting beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden.

Ook is een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) opgesteld. Deze ligt samen met de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport ter inzage. Op een MKBA is geen inspraak mogelijk.

Vaststelling structuurvisie

Naar verwachting stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Rijksstructuurvisie Calandbrug medio 2015 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld.

Platform Participatie

Hoofdmenu