1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Theemswegtracé
 6. Voornemen

TheemswegtracéVoornemen

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 17 oktober tot en met 13 november 2013 lag het voornemen tot de vernieuwing van de Calandbrug ter inzage.

Probleemaanpak

De Calandbrug moet aangepakt worden voor twee doeleinden:

 • In 2020 is de Calandbrug 50 jaar oud en daarmee aan het einde van haar technische levensduur
 • Voor het treinverkeer ontstaat een capaciteitsknelpunt
 • Geluidsoverlast voor omwonenden

Milieueffectrapport

Voor de vernieuwing van de Calandbrug wordt een milieueffectrapport opgesteld. Hierin staan de milieueffecten beschreven en maatregelen om die zoveel mogelijk te beperken of te compenseren. Mede op basis van dit milieueffectrapport wordt een ontwerpstructuurvisie vastgesteld, met daarin een voorkeursalternatief. De ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport zijn naar verwachting medio 2014 gereed.

In de verkenningsfase voorafgaand aan de ontwerpstructuurvisie is aandacht voor verschillende zaken:

 • Belemmering voor de scheepvaart zoveel mogelijk voorkomen
 • De functie van de Calandbrug voor het lokale verkeer, als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en als calamiteitenroute
 • De geluidssituatie door treinen die over de brug rijden

4 alternatieven

De projectorganisatie heeft vier kansrijke alternatieven geselecteerd die nader worden onderzocht. Het is ook mogelijk dat geen van de onderstaande alternatieven wordt uitgevoerd, de Calandbrug wordt dan wel grootschalig gerenoveerd. De vier kansrijke alternatieven zijn:

 • Alternatief ‘Vaste brug’: de huidige beweegbare brug wordt aangepast tot een vaste brug. Hierdoor kan het trein- en wegverkeer ongehinderd van de brug gebruikmaken. 
 • Theemswegtracé: omleiden van de spoorlijn via een andere route dan de Calandbrug, namelijk parallel langs de Theemsweg, hierdoor is een spoorbrug over het Calandkanaal niet nodig. 
 • Huntsmantracé: omleiden van de de spoorlijn over de Calandbrug via een andere route, namelijk over het bedrijventerrein tussen de Brittanniëhaven en de Theemsweg. 
 • Beter Benutten-maatregel: grootschalige renovatie van de Calandbrug en een pakket aan procesmaatregelen om de capaciteit van het spoor te vergroten.

Zienswijzen

In de nota van antwoord staat de reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op alle binnengekomen zienswijzen op het voornemen. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot een wezenlijke verandering van de onderzoeksagenda.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu