1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Vlakte van de Raan: Maatregelen Natura 2000

Vlakte van de Raan: Maatregelen Natura 2000

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het beheerplan.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpbeheerplan
Fase 2Afgerond - Beroep aantekenen tegen beheerplan

De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Vlakte van de Raan

Beheerplan Vlakte van de Raan

Voor de bescherming van de zeenatuur in de Vlakte van de Raan, stelde Rijkswaterstaat met het ministerie van Economische Zaken een beheerplan samen. Het voornaamste doel van het beheerplan is:

  • belangrijke natuurwaarden te beschermen
  • verdere verslechtering van de beschermde natuurlijke kenmerken te stoppen.

Bij het realiseren van deze natuurdoelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het economische en recreatieve belang in het gebied. Het beheerplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over de participatieprocedure, dan kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 89 99.

Inhoudelijke informatie over het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlakte van de Raan vindt u op de website van Rijkswaterstaat: http://www.rwsnatura2000.nl/vlaktevanderaan. Inhoudelijke vragen over het ontwerpbeheerplan kunt u ook stellen via vlaktevanderaan@rws.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu