1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Winning van zand Noordzee 2018-2027
  6. Ontwerpbesluit

Winning van zand Noordzee 2018-2027Ontwerpbesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages.

Zandwinning

De komende 10 jaar zal er naar schatting in totaal 311 miljoen kuub zand gewonnen worden op de Noordzee, maximaal 161 miljoen kuub suppletiezand voor Rijkswaterstaat en maximaal 150 miljoen kuub ophoogzand voor de commerciële zandwinners. Het winnen van dergelijke hoeveelheden zand is een activiteit waarvoor een MER moet worden opgesteld, om de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Rijkswaterstaat en de Stichting LaMER hebben samengewerkt bij het opstellen van de MER’s.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor zandwinning ten behoeve van zandsuppleties in het kader van kustlijnzorg waarvoor eveneens een ontgrondingenvergunning noodzakelijk is. Het doel van Rijkswaterstaat bij deze zandwinning is om de kust door middel van suppleties op het strand of op de vooroever te beschermen tegen overstroming door middel van het aanbrengen van suppletiezand.

Milieueffectrapportages

Het op commerciële gronden winnen van ophoogzand kent verschillende initiatiefnemers, waaronder DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam, die zich hebben verenigd in de stichting LaMER. Het doel van de oprichters van Stichting LaMER is te voldoen aan de marktvraag naar ophoogzand.

De Stichting LaMER heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een MER inclusief een passende beoordeling ten behoeve van de aanvraag van ontgrondingenwetvergunningen. Uit de uitgevoerde passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten uitgesloten zijn. De aanvragers DEME en Havenbedrijf Rotterdam maken bij hun aanvraag gebruik van het MER en de nadere verdieping effecten Natura 2000 van de Stichting LaMER.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie voor de m.e.r. vooraf om advies gevraagd over de inhoud van de beide MER’s (rapport en advies zitten bij de stukken). Meer informatie over het doel van de zandwinningen, wat er gaat gebeuren en waar de initiatieven precies uit bestaan, vindt u op: 

Wat gebeurd er daarna

Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. De reactie wordt bij de definitieve besluiten gevoegd en bekendgemaakt.

Platform Participatie

Hoofdmenu