1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Winning van zand Noordzee 2018-2027
  6. Voornemen milieueffectrapport

Winning van zand Noordzee 2018-2027Voornemen milieueffectrapport

Deze fase is agerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen milieueffectrapport.

Het winnen van zand is MER-plichtig, dit valt onder de activiteit van categorie C16.2 Bijlage C van het Besluit MER., die omschreven is als ‘de winning dan wel wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee’. De activiteit is MER-plichtig in die gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

  • een winplaats van 500 hectare of meer dan wel het winnen van 10.000.000 m3 of meer 
  • enkele winplaatsen, die tezamen 500 hectare of meer omvatten, dan wel 10.000.000 m3 of meer betreffen en in elkaars nabijheid liggen.

Milieueffectrapportage

Met een milieueffectrapport (MER) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. In de Notities Reikwijdte en Detailniveau wordt ingegaan op de wijze waarop de MER-procedure wordt ingestoken. Als onderdeel van de MER-procedure zal onderzocht worden in hoeverre het opstellen van een passende beoordeling noodzakelijk is.

Vervolg

Beide notities worden ook voorgelegd aan de adviseurs met een wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden door het Bevoegde Gezag meegenomen bij het opstellen van een Advies Reikwijdte en Detailniveau voor beide MER-procedures. 

Deze adviezen vormen voor de initiatiefnemers de basis voor het opstellen van het MER. Als het MER is afgerond, worden mede op basis daarvan de ontwerpbesluiten op grond van de Ontgrondingenwet opgesteld. Het MER zal samen met de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, landelijke dagbladen en op www.platformparticipatie.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu