Aanpak stikstof

De afgelopen tijd zijn er veel berichten in het nieuws geweest over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Sinds 2015 werkte de overheid met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan minder stikstof in de natuur. Wie iets wilde ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), kon een natuurvergunning aanvragen via het PAS. Denk daarbij aan het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen, het aanpassen van een weg of nieuwe industriƫle activiteiten.

Recent oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening. Deze uitspraak heeft gevolgen, zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau, voor de vergunningverlening van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, infrastructuur en landbouw in de buurt van Natura2000-gebieden.


Het Rijk en decentrale overheden brengen momenteel de gevolgen van de uitspraak in kaart. Hierbij wordt ook gekeken naar projecten waarover u mogelijk eerder een zienswijze heeft ingediend. De uitspraak heeft geen gevolgen voor natuurvergunningen en andere toestemmingsbesluiten die al onherroepelijk zijn.

Het kabinet heeft op 13 september een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met een update over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Hierbij zit ook een inventarisatie van projecten die mogelijk in meer of mindere mate gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak. Volgens de laatste stand van zaken betreft dit ruim 100 projecten waarvoor het Rijk initiatiefnemer is. De mogelijke gevolgen worden nog nader onderzocht. In het najaar wordt naar verwachting meer duidelijkheid gegeven over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor deze en overige projecten.

U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof.