U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen A67 Leenderheide – Zaarderheiken. Dit was mogelijk van 5 januari tot en met 1 februari 2018.

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt. Het project richt zich daarbij op het terugdringen van de oorzaken van vertragingen, zowel structurele als incidentele (door ongevallen en incidenten). Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het doorgaand vrachtverkeer, met als doelen een betere en veiliger doorstroming en een beter samengaan van het gebruik van de A67 door vrachtverkeer en personenverkeer. De opgave voor de A67 is dat nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan slimme maatregelen (‘Smart Mobility’) om de problematiek op te lossen.

In een gezamenlijk proces met overheden, weggebruikers, omwonenden en andere betrokken partijen zijn in het kader van de eerste fase van de verkenning de knelpunten op de A67 en mogelijke oplossingen daarvoor in beeld gebracht. Hiervoor zijn verschillende werksessies en bijeenkomsten gehouden met alle betrokken omgevingspartijen. Deze eerste fase is afgesloten met de selectie van drie clusters van kansrijke maatregelen. Deze clusters maatregelen zijn de basis voor de alternatieven die in de tweede fase van de verkenning worden onderzocht. De beoordelings- en besluitvormingsfase bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk de juiste beslisinformatie opleveren voor de minister om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen eind 2018. Nadat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage is gelegd, worden de infrastructurele en Smart Mobility-maatregelen nader uitgewerkt. Vervolgens wordt het doelbereik onderzocht en worden de effecten op onder andere natuur, milieu, cultuurhistorie in beeld gebracht. Nadat de beoordeling van de maatregelen en de besluitvorming over het voorkeursalternatief hebben plaatsgevonden, wordt de (ontwerp)structuurvisie en plan-milieueffectrapport opgesteld.

Ingediende zienswijzen

Van vrijdag 5 januari tot en met donderdag 1 februari 2018 zijn 40 zienswijzen ingediend op het voornemen een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 52 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Reactienota

De zienswijzenprocedure om het voornemen een structuurvisie op te stellen in het kader van het MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken is afgerond en de reactienota kunt u inzien bij de relevante documenten.

Wat gebeurt er daarna?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede op basis van deze zienswijzen de ontwerpstructuurvisie vastgesteld. Als u een zienswijze heeft ingediend over het voornemen een structuurvisie op te stellen dan heeft u een bericht ontvangen van de directie Participatie dat de ontwerpstructuurvisie door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld. U kunt dan een zienswijze indienen over de Ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken.