A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken.

Fase 1 Afgerond - zienswijze indienen op voornemen structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 2 Afgerond - zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 3Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 4Zienswijze indienen op het voornemen milieueffectrapport A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 5Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 6Beroep indienen op het tracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

Ontwerpstructuurvisie

De ontwerpstructuurvisie omschrijft het voorkeurspakket aan maatregelen waarover de minister afspraken heeft gemaakt met de regio. Dit wordt ook het voorkeursalternatief genoemd. Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van de MIRT-Verkenning A67, die in de afgelopen twee jaar is doorlopen en waarbij de omgeving intensief is betrokken.

Tijdens de MIRT-Verkenning zijn de knelpunten in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht. In de milieueffectrapportage (plan-MER) bij de ontwerpstructuurvisie zijn de effecten beschreven van de kansrijke alternatieven die zijn onderzocht. Op basis hiervan is het voorkeursalternatief tot stand gekomen.

Een structuurvisie vormt het kader voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. In de volgende fase, de Planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Planning

WanneerWat
2019
Vaststellen structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie over de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://mirta67.nl/.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook een e-mail sturen naar omgeving@a67participatie.nl.