A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken van 22 februari tot en met 4 april 2019.

Fase 1 Afgerond - zienswijze indienen op voornemen structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 2 Zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 3Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 4Zienswijze indienen op het voornemen milieueffectrapport A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 5Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 6Beroep indienen op het tracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

Ontwerpstructuurvisie

De ontwerpstructuurvisie omschrijft het voorkeurspakket aan maatregelen waarover de minister afspraken heeft gemaakt met de regio. Dit wordt ook het voorkeursalternatief genoemd. Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van de MIRT-Verkenning A67, die in de afgelopen twee jaar is doorlopen en waarbij de omgeving intensief is betrokken.

Tijdens de MIRT-Verkenning zijn de knelpunten in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht. In de milieueffectrapportage (plan-MER) bij de ontwerpstructuurvisie zijn de effecten beschreven van de kansrijke alternatieven die zijn onderzocht. Op basis hiervan is het voorkeursalternatief tot stand gekomen.

Een structuurvisie vormt het kader voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. In de volgende fase, de Planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Informatiebijeenkomsten

Het projectteam van de MIRT-Verkenning organiseert twee informatiebijeenkomsten waar u met projectteamleden in gesprek kunt over de ontwerpstructuurvisie met het voorkeursalternatief en het milieueffectrapport. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten een notulist aanwezig, zodat u, indien gewenst, mondeling uw zienswijze kunt indienen.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor deze bijeenkomsten, u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

DatumDinsdag 12 maart 2019
Tijd19.00 - 21.00 uur
Locatie NH Hotel Geldrop, Bogardeind 219 te Geldrop
DatumDonderdag 14 maart 2019
Tijd19.00 - 21.00 uur
Locatie Restaurant De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, Sevenum

Planning

WanneerWat
22 februari tot en met 4 april 2019 Zienswijze indienen op het ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
2e kwartaal 2019Vaststellen structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie over de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://mirta67.nl/.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook een e-mail sturen naar omgeving@a67participatie.nl.