Ontwerpstructuurvisie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken. Dit was mogelijk van 22 februari tot en met 4 april 2019.

In de beoordelings- en besluitvormingsfase die nu is afgerond, zijn de infrastructurele en Smart Mobility-maatregelen nader uitgewerkt. Dit is gedaan voor de drie pakketten met kansrijke maatregelen die aan het einde van de vorige fase (analytische fase) zijn vastgesteld. Deze drie pakketten noemen we de alternatieven en zijn beschreven in het voornemen.

Vervolgens is voor de verschillende alternatieven het doelbereik onderzocht en zijn de effecten op onder andere natuur, milieu en cultuurhistorie in beeld gebracht. De onderzoeksuitkomsten leveren de juiste beslisinformatie op voor de minister om, in afstemming met de regionale overheden, een voorkeursalternatief te kunnen bepalen. Het voorkeursalternatief is een pakket aan maatregelen, opgebouwd uit onderdelen van de verschillende onderzochte alternatieven. Meer over dit voorkeursalternatief en de wijze waarop het tot stand is gekomen, leest u in de ontwerpstructuurvisie.

Ingediende zienswijzen

De ontwerpstructuurvisie heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Van 22 februari tot en met 4 april 2019 is het voor iedereen mogelijk geweest een zienswijze in te dienen. Tijdens deze periode zijn twee informatieavonden georganiseerd om de ontwerpstructuurvisie toe te lichten. In de zienswijzenperiode is ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.).

In totaal zijn 46 zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Daarbij is tevens per zienswijze aangegeven of de zienswijze aanleiding is voor een aanpassing in de ontwerpstructuurvisie. In de nota van beantwoording is ook een reactie opgenomen op het advies van de Commissie m.e.r. Het grootste deel van de zienswijzen leidt niet tot aanpassingen. Wel zijn er verduidelijkingen doorgevoerd. Op basis van het advies van de Commissie m.e.r. en de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de ontwerpstructuurvisie op onderdelen aangevuld.