De structuurvisie van de A67 Leenderheide – Zaarderheiken is vastgesteld en ligt van woensdag 13 mei tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage. U heeft niet de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de structuurvisie.

Maatregelen

De doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 knooppunt Leenderheide en Zaarderheiken kunnen verbeterd worden. Daarom is een MIRT-verkenning gedaan. Inmiddels zijn Rijk en regio het eens over het voorkeursalternatief: een breed pakket aan maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De volgende maatregelen zijn in de structuurvisie vastgelegd:

  • Uitbreiding van de noordelijke rijbaan (richting Eindhoven) tussen Leenderheide en Geldrop met een parallel- en annex weefstrook;
  • Uitbreiding van de zuidelijke rijbaan (richting Venlo) tussen Leenderheide en Geldrop met één rijstrook (van twee naar drie rijstroken);
  • Vormgeving van de aansluiting Geldrop (nog nader te bepalen);
  • Bij de uitwerking van het wegontwerp rekening houden met de uitbouw naar 2x3 rijstroken tot Someren (en Asten);

Vooruitlopend op de uitbreiding wordt gestart met:

  • Pechhavens aanleggen op wegvakken op het Brabantse deel van de A67 die niet verbreed worden;
  • Aan het Limburgse deel zijn reeds pechhavens aanwezig;
  • Aansluitingen aanpassen ten oosten van Geldrop;
  • Toerit Someren (richting Eindhoven), toerit Asten (richting Eindhoven), verbinding A67 – A73 (Zaarderheiken), afrit Helden (vanuit Venlo), afrit Sevenum (vanuit Eindhoven);
  • Aanpassen bebording.

Tenslotte vindt de aanpak van de maatregelen voor de Smart Mobility door het Rijk in samenwerking met het programma SmartwayZ.NL plaats. In het voorkeursalternatief zijn Smart Mobility-maatregelen opgenomen die zich richten zich op het (verder) verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om het terugdringen van de vraag, maar ook om het terugdringen van de kans op incidenten en ongevallen.

Structuurvisie en nota van beantwoording

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In totaal zijn 46 zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording staat de reactie op deze zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de m.e.r. De zienswijzen en het advies van de Commissie leiden voor het grootste gedeelte niet tot wijzigingen in de structuurvisie. Wel zijn er verduidelijkingen doorgevoerd. Op basis van het advies van de Commissie m.e.r. en de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de structuurvisie op onderdelen aangevuld.

Inzage

De papieren documenten liggen van woensdag 13 mei tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage op de onderstaande locatie.

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Den BoschZuidwal 58
Den Bosch

Let op: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Vervolg

Met deze structuurvisie sluit de verkenningsfase en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. De voorkeursbeslissing, zoals opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, is niet gewijzigd. Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt door de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namelijk Rijkswaterstaat.