U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingstracébesluit.

Op 29 september 2014 ondertekende de minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit, waarin het plan voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg staat beschreven. Tegen dit plan zijn vijftien beroepschriften ingediend. Op basis van de beroepschriften heeft de Raad van State beslist dat het tracébesluit op vijf onderdelen moet worden aangepast. Op alle andere punten zijn de beroepschriften ongegrond verklaard of zijn de indieners niet ontvankelijk verklaard. De vijf onderdelen die moeten worden aangepast zijn:

  • Het onderzoek naar de verkeersveiligheid;
  • Geluidsonderzoek woning Papiermolenlaan;
  • Locatie voetgangersbrug;
  • Vervangen fietstunnel bij Papiermolenlaan;
  • Verstoren vleermuizen.

Het wijzigingstracébesluit heeft alleen betrekking op de omschreven aanpassingen. Voor het overige blijft het bepaalde in het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke ringweg Groningen, zoals vastgesteld op 29 september 2014, onverminderd van kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.