Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning).

Voor de uitvoering van het project Afsluitdijk is op 10 januari 2017 door de staatssecretaris van Economische Zaken, op aanvraag van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het volgende ontwerpbesluit genomen:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van de op 18 januari 2016 ten behoeve van het Project Afsluitdijk verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning). Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het aan de Nb-wetvergunning verbonden voorschrift 15 (fasering werkzaamheden aan de dijk en dijkbekleding).

Vaststellen

De staatssecretaris van Economische zaken stelt het definitieve wijzigingsbesluit naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 vast. Dit doet hij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.