Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

De plannen voor de versterking van de Afsluitdijk staan in verschillende rapporten die bij elkaar horen. Het centrale besluit voor de versterking van de Afsluitdijk is het ontwerprijksinpassingsplan.

Het ontwerprijksinpassingsplan stelt maatregelen voor om de Afsluitdijk weer geheel op sterkte te brengen. Het betreft:

  • Het versterken van het dijklichaam en de spui- en schutsluizen
  • Het inbouwen van pompen in het spuicomplex bij Den Oever om extra water af te kunnen voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee

De plannen zijn onderbouwd met een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport brengt de gevolgen van het project voor onder meer natuur, milieu, cultuurhistorie en gebruiksfuncties in beeld.
In de passende beoordeling wordt onderzocht of het project leidt tot (significate) negatieve effecten op natura-2000 gebieden.
In het masterplan beeldkwaliteit Afsluitdijk geven rijk en regionale partners samen aan hoe zij de Afsluitdijk tot waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw willen maken.
De staatssecretaris van Economische Zaken maakt de maatregelen aan de Afsluitdijk mogelijk door een vergunning en ontheffing te verlenen vanuit respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Vaststelling

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het rijksinpassingsplan Afsluitdijk naar verwachting eind 2015 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerprijksinpassingsplan, milieueffectrapport en de overige ontwerpbesluiten van het project Afsluitdijk. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.