Het project bevindt zich in fase 9. U kunt beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 van 26 maart 2019 tot en met 6 mei 2019.

Het rijksinpassingsplan voegt diverse kleine gebieden met de bestemming Water - Waterkering toe aan het plangebied van het in 2016 vastgestelde Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. De toevoegingen liggen langs de noordzijde van het dijklichaam ter hoogte van Kornwerderzand (een deel van dijkvak 17), bij Het Monument (dijkvak 7), in de overgang tussen acht verschillende dijkvakken en tot slot ten westen van de brug in de aansluiting op de dijkversterking Den Oever (Havendijk C).

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2019
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit rijksinpassingsplan
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerprijksinpassingsplan in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2019
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit rijksinpassingsplan
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 174,-
 • Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van dinsdag 26 maart 2019 tot en met 6 mei 2019 ter inzage op de volgende locaties:

Rijkswaterstaat Midden - NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Provinciehuis Noord - HollandKleine Houtweg 18Haarlem
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden