U kunt geen beroep meer instellen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling.

Het rijksinpassingsplan voegt diverse kleine gebieden met de bestemming Water - Waterkering toe aan het plangebied van het in 2016 vastgestelde Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. De toevoegingen liggen langs de noordzijde van het dijklichaam ter hoogte van Kornwerderzand (een deel van dijkvak 17), bij Het Monument (dijkvak 7), in de overgang tussen acht verschillende dijkvakken en tot slot ten westen van de brug in de aansluiting op de dijkversterking Den Oever (Havendijk C).