Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen.

Op 22 januari jl. heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. In dit plan zijn de maatregelen vastgelegd die aan de dijk zullen worden uitgevoerd om het achterland ook in de toekomst veilig te houden.

Voor de uitvoering van het project Afsluitdijk zijn ook een Natuurbeschermingswetvergunning en Flora- en faunawetontheffing nodig. Deze besluiten zijn afgegeven door de Staatssecretaris van Economische Zaken.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in de besluiten. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen wordt verwezen naar de Nota van Antwoord project Afsluitdijk.