Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 26 augustus tot en met 23 september 2013 lag het voornemen tot het opstellen van een plan/project milieueffectrapportages voor het project Afsluitdijk ter inzage. In het startdocument planuitwerking Afsluitdijk is de ruimte voor de te kiezen maatregelen voor dijkversterking en waterafvoer stap voor stap ingeperkt. Mogelijke varianten zijn op een rij gezet en uitgewerkt, beoordeeld op hun gevolgen en haalbaarheid, afgewogen en er is een keuze gemaakt voor kansrijke varianten. Tegelijk is in het startdocument inzicht geboden in de reikwijdte en het detailniveau van het te verrichten milieueffectonderzoek. Dit zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de planuitwerking.

Verdieping

Mede op basis van de ingebrachte zienswijzen en adviezen, waaronder het toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage, wordt de planuitwerkingsfase vervolgd. Dit leidt in 2015 tot het ontwerprijksinpassingsplan, milieueffectrapport en enkele overige ontwerpbesluiten.