U kunt geen beroep meer instellen tegen het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast zodat de dijk weer voldoet aan de normen voor waterveiligheid. De dijk wordt verhoogd en met nieuwe bekleding versterkt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd. Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden en twee grote pompgemalen. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt.

Rijksinpassingsplan

In 2016 is het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Bij de uitwerking van de maatregelen voor waterveiligheid blijkt het gebied met de bestemming Water – Waterkering op enkele punten iets te klein om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Daarom voegt de ‘aanvulling 2019’ diverse kleine gebieden met deze bestemming toe aan het vastgestelde plan. De toevoegingen liggen langs de noordzijde van het dijklichaam ter hoogte van Kornwerderzand (een deel van dijkvak 17), bij Het Monument (dijkvak 7), in de overgang tussen acht verschillende dijkvakken en tot slot ten westen van de brug in de aansluiting op de dijkversterking Den Oever (Havendijk C).

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat of op www.deafsluitdijk.nl.