Natura 2000: IJsselmeergebied

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 – 2023 van 26 februari tot en met 8 april 2019.

De biodiversiteit loopt wereldwijd sterk terug. Op Europees niveau zijn daarom afspraken gemaakt om bepaalde habitattypen en soorten te beschermen binnen een netwerk van natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). De Natura 2000 gebieden zijn aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze afspraken zijn in de wet vastgelegd. Het doel is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de natuur.

Wijzigingsbesluit

Op 20 februari 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het volgende wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 vastgesteld. De wijzigingen betreffen het verplaatsen van de kitesurflocatie Enkhuizen naar de categorie ‘vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten, zonder specifieke voorwaarden’ in het deelbeheerplan IJsselmeer.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van het beheerplan IJsselmeergebied? U kunt dan contact opnemen met de Informatielijn van Rijkswaterstaat, Telefoon 0800 8002 of een e-mail sturen naar Natura2000IJsselmeergebied@RWS.nl.

En heeft u vragen over de procedure? Neemt dan contact op met de Directie Participatie, telefoon 070 456 8999.