Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan.

Wijzigingen op ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 lag het ontwerpbeheerplan Natura 2000 ter inzage. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het beheerplan IJsselmeergebied is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder genoemd.

  • Op het professioneel dronegebruik is een aanvullende toetsing uitgevoerd, waardoor het in het beheerplan 2000 IJsselmeergebied onder voorwaarden kan worden vrijgesteld van de vergunningplicht Wet Natuurbescherming.
  • Teksten over de fuikenvisserij op paaiende spiering zijn verduidelijkt en geactualiseerd, zonder dat dat gevolgen heeft voor het vergunningen- en vrijstellingenspoor.
  • De meeste zienswijzen leidden tot een toelichting of verduidelijking, zonder dat daarvoor een aanpassing van het Beheerplan nodig was.

In de nota van antwoord kunt u ook de andere wijzigingen vinden.