Wijzigingsbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 – 2023 van 26 februari tot en met 8 april 2019.

Wijzigingen op ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

In paragraaf 5.2 bij het deelbeheerplan IJsselmeer is in de lijst van vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten mét specifieke voorwaarden de locatie Enkhuizen opgenomen. Dit is een omissie in het beheerplan. Naar aanleiding van het beroep van de Nederlandse Kitesurfvereniging is gebleken dat de kitesurflocatie zowel in het ontwerp als het vastgestelde beheerplan onterecht in deze categorie is opgenomen. Op basis van de NEA-1 hoort de locatie onder de categorie vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten zonder voorwaarden te worden geplaatst. Met de wijziging is deze fout in het beheerplan hersteld.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen met ingang van 26 februari 2019 beroep instellen tegen dit wijzigingsbesluit. Indien belanghebbenden reeds beroep hebben ingesteld tegen het beheerplan IJsselmeergebied, zoals vastgesteld op 9 februari 2018, dan wordt dat beroep geacht mede te zijn ingesteld tegen het wijzigingsbesluit, tenzij dit besluit aan het beroep geheel tegemoetkomt (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt van 26 februari 2019 tot en met 8 april 2019 in beroep gaan tegen dit wijzigingsbesluit:

  • Bij de rechtbank Zwolle, Postbus 10 067, 8000 GB te Zwolle.
  • Of via het Digitaal Loket: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (let op: link opent in nieuw venster). Hiertoe dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).