Prinses Beatrixsluis: aanleg 3e kolk

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit projekt is op 20 oktober 2014 afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het tracébesluit.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 2 Afgerond - beroep instellen tegen tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een 3e kolk aanleggen bij de Prinses Beatrixsluis. Deze 3e kolk bevordert de doorstroming van de scheepvaart, verkort wachttijden en maakt dat in de toekomst de steeds groter wordende schepen de Prinses Beatrixsluis vlot en veilig kunnen passeren. De nieuwe kolk wordt breder, langer en dieper dan de twee bestaande kolken.

Tracébesluit

In het tracébesluit geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan welke aanpassingen er in het landschap nodig zijn, evenals de maatregelen die eventuele nadelige effecten compenseren of verzachten. Meer specifiek gaat het om het aanpassen van het Lekkanaal tussen de Lek en de Schalkwijksche Wetering. De bestaande hoofdvaarweg wordt gewijzigd door middel van de aanleg van een 3e sluiskolk en verplaatsing van de primaire waterkering en de Liniedijk, inclusief (ontsluitings-)wegen en bijbehorende voorzieningen zoals opstel- en wachtplaatsen in de voorhavens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 9402.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (let op: link opent in nieuw venster).